Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Exemplo: Minoración por incentivos ao emprego

Don A.A.A. desenvolve a actividade de restaurante de dous garfos, epígrafe 671.4 do IAE .

Durante o exercicio 2019, traballaron na actividade 3 empregados con contrato fixo e a xornada completa, cada un dos que totalizou 2000 horas/ano. No mes de xuño, contratouse por un período de 6 meses un aprendiz que totalizou 1.020 horas de traballo.

No exercicio 2020 a situación do cadro de persoal foi a seguinte:

 • Permanecen na empresa os 3 empregados con contrato fixo, realizando a mesma xornada laboral anual que no ano anterior. Non obstante, como consecuencia de non computar como período en que se ha ejercico a actividade os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020, as horas de traballo efectivo foron 1.460 horas/ano.
 • O 2 de xaneiro, contratouse por tempo indefinido a un traballador que totalizou 1.460 horas/ano (tendo en conta os días non computables en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020).
 • O día 1 de agosto, contratáronse temporalmente por un período de 6 meses a 2 novos empregados, cada un dos que totalizou  500 horas/ano de traballo.

Determinar a minoración por incentivos ao emprego correspondente ao exercicio 2020, supondo que o número de horas anuais establecidas no correspondente convenio colectivo é de 1.800.

Solución:

1. Determinación do coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas.

 1. Incremento do número de persoas asalariadas en 2020 respecto de 2019 en termos absolutos:

  • Persoas asalariadas no ano 2019: 4 persoas
  • Persoas asalariadas no ano 2020: 6 persoas
  • Incremento do número de persoas asalariadas: 2 persoas
 2. Incremento do número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2020 respecto de 2019:

  • Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2019.
   (3 x 2000/1.800) + (60% s/1.020/1.800) = 3,33 + 0,33 = 3,66 persoas
  • Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2020
   (4 x 1.460/1.800) + (2 x 500/1.800) = 3,24 + 0,55 = 3,79 persoas
  • Incremento do número de unidades: 3,79 – 3,66 = 0,13 persoas

Ao cumprirse ambos os dous requisitos, a diferenza positiva entre o número de unidades do módulo "persoal asalariado" de 2020 respecto de 2019 multiplicarase por 0,40.

Coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas: 0,40 x 0,13= 0,052

2. Determinación do coeficiente por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado", excluída a diferenza positiva sobre a que se aplicou o coeficiente 0,4 anterior.

Total 3,66 0,532
TramoPersoal asalariadoCoeficiente por tramoTotais
Ata 1,00 1 0,10 0,10
Entre 1,01 e 3,00 2 0,15 0,30
Entre 3,01 e 5,00 0,66 0,20 0,132

3. Coeficiente de minoración: 0,052 + 0,532 = 0,584

4. Importe da minoración por incentivos ao emprego.

É o resultado de multiplicar o rendemento anual por unidade antes de amortización do módulo "persoal asalariado" (3.709,88) polo coeficiente de minoración (suma do coeficiente por incremento do número de asalariados máis o coeficiente por tramos: 0,584). É dicir, 3.709,88 x  0,584 = 2.166,57 euros.