Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice corrector para empresas de pequena dimensión

Normativa:Instrución 2.3 b.1) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Este índice corrector resulta aplicable ás empresas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que o titular da actividade sexa persoa física.
 2. Que exerza a actividade nun único local.
 3. Que non dispoña de máis dun vehículo afecto á actividade e este non supere os 1.000 kg de capacidade de carga.
 4. Que en ningún momento do ano 2020 tivese máis de dúas persoas asalariadas na actividade.

Concorrendo estes requisitos, a contía do índice corrector será a que, en función do número de persoas asalariadas e, no seu caso, a poboación do municipio en que se exerce a actividade, se indica a continuación:

 • Se a actividade se exerce sen persoal asalariado:

  Poboación do municipio no que se exerce a actividadeÍndice aplicable
  Ata 2.000 habitantes 0,70
  De 2.001 ata 5.000 habitantes 0,75
  Máis de 5.000 habitantes 0,80

  Cando, por exercerse a actividade en varios municipios, exista a posibilidade de aplicar máis dun índice dos anteriormente sinalados, aplicarase un único índice, que será o correspondente ao municipio de maior poboación.

 • Se a actividade se exerce con persoal asalariado, ata un máximo de dous traballadores, aplicarase o índice 0,90 calquera que sexa a poboación do municipio no que se desenvolva a actividade.