Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais

Normativa:Art.º 37.4.3º Regulamento IRPF.Véxase tamén norma común 2 do Anexo III da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30)

Cando o desenvolvemento da actividade se vexa afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais, que determinasen gastos extraordinarios alleos ao proceso normal do exercicio daquela, os interesados poderán minorar o rendemento neto resultante no importe dos devanditos gastos.

Para iso, os contribuíntes deberán poñer a devandita circunstancia en coñecemento da Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, no prazo de 30 días a contar dende a data na que se produza, achegando, a tal efecto, a xustificación correspondente e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións.A Administración tributaria verificará a certeza da causa que motiva a redución do rendemento e o importe desta.