Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Explotacións gandeiras

Importante: o cadro seguinte inclúe os índices de rendemento neto aplicables en 2020 coas modificacións establecidas na Orde HAC /411/2021, do 26 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 28 de abril) que se identifican cun asterisco (*).

Denominación grupoProdutosÍndices
Avicultura Carne e ovos procedentes de polos, galiñas, parrulos, faisáns, perdices, paspallás, etc. 0,13
Bovino Carne (intensiva) (*) 0,09
Carne (extensiva) (*) 0,09
Leite (intensiva) 0,20
Leite (extensiva) 0,20
Cría (intensiva) (*) 0,18
Cría (extensiva) (*) 0,18
Cabrún Carne (intensiva) (*) 0,09
Carne (extensiva) (*) 0,09
Leite (intensiva) 0,26
Leite (extensiva) 0,26
Cunicultura  0,13
Ovino Carne (intensiva) (*) 0,09
Carne (extensiva) (*)  0,09
Leite (intensiva) 0,26
Leite (extensiva) 0,26
Porcino  ibérico de carne (*) 0,09
Carne (intensiva) 0,13
Carne (extensiva) 0,13
ibérico de cría (*) 0,18
Cría (intensiva) 0,26
Cría (extensiva) 0,26
Actividades accesorias realizadas por gandeiros  Agrocutismo, artesanía, caza, pesca e, actividades recreativas e de lecer, en que o agricultor ou gandeiro participe como monitor, guía ou experto, tales como excursionismo, sendeirismo, rutas ecolóxicas, etc. 0,42
Servizos de cría, garda ou engorde de calquera tipo de gañado (incluídas aves) 0,37
Outros traballos e servizos accesorios prestados por gandeiros 0,56
Outras actividades gandeiras non incluídas expresamente noutros apartados Apicultura (*) 0,13
Equinos, animais para peletaría (visón, chinchilla, etc.) 0,32