Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade 3:Gandería independente clasificada na división 0 do IAE

O concepto de gandería independente recóllese nos apartados Uno e Dous da Regra 3ª da Instrución para a aplicación das tarifas da División 0 do IAE, aprobadas polo Real Decreto Lexislativo 1259/1991, do 2 de agosto (BOE do 6), a teor dos cales, teñen a consideración de actividades de gandería independente, as que teñan por obxecto a explotación dun conxunto de cabezas de gando que se encontre comprendido nalgún dos seguintes casos:

 1. Que paste ou se alimente fundamentalmente en terras que non sexan explotadas agrícola ou forestalmente polo dono do gando.

  Para estes efectos entenderase, en todo caso, que as terras están explotadas polo dono do gando cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

  • Que o dono do gando sexa o titular catastral ou propietario da terra
  • Cando realice pola súa conta actividades tales como subscritor de pastos, segas, henificación, empacado, barbeito, recolección, podas, acernadura, aproveitamento a dente, etc., necesarias para a obtención dos feos, pallas ou pensos con que se alimenta fundamentalmente o gando.
 2. O estabulado fóra dos terreos rústicos, non considerándose como tal, o gando que sexa alimentado fundamentalmente con produtos obtidos en explotacións agrícolas ou forestais do seu dono, aínda cando as instalacións pecuarias se encontren situadas fóra das terras.

 3. O trashumante ou trasterminante, non considerándose como tal, o gando que se alimente fundamentalmente con pastos, silos, heinos ou pensos obtidos en terras explotadas polo dono do gando.

 4. O gando que se alimente fundamentalmente con pensos non producidos no terreo en que se críe.

  Para estes efectos, enténdese que o gando se alimenta fundamentalmente con pensos non producidos no terreo en que se críe, cando a proporción destes sexa superior ao 50 por 100 do consumo total de pensos, expresado en quilogramos.

Sectores diferenciados dentro da actividade de gandería independente

Non obstante, a consideración da gandería independente como unha única actividade para os efectos do método de estimación obxectiva, para a aplicación dos índices de rendemento neto é precisa distinguir entre os ingresos procedentes, ou imputables a estes, dos seguintes tipos de explotacións ou sectores diferenciados:

 • Porcino de carne, bovino de carne, ovino de carne, caprino de carne, avicultura e cunicultura.
 • Porcino de cría, bovino de cría, ovino de leite, caprino de leite e apicultura.
 • Bovino de leite.
 • Outras actividades gandeiras non comprendidas expresamente noutros apartados.