Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade 4:Servizos de cría, garda e engorde de gando (incluídas aves)

Os servizos de cría, garda e engorde de gando constitúen unha actividade á que resulta aplicable o método de estimación obxectiva do IRPF.

Non obstante, se a prestación a terceiros de servizos de cría, garda e engorde de gando se realizase cos medios ordinariamente utilizados para o desenvolvemento dunha actividade agrícola, gandeira ou forestal propia incluída no Réxime Especial da Agricultura, Gandería e Pesca do IVE e o volume de ingresos derivados destes xunto cos derivados dos outros traballos e servizos accesorios do citado réxime especial do IVE non tería superado no ano anterior o 20 por 100 do volume total da explotación, tales servizos non se considerarán como unha actividade independente para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, senón que se computarán formando parte da actividade principal desenvolvida co carácter de servizos accesorios a esta.