Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.1 Límites cuantitativos excluíntes

Constitúen causas de exclusión do método de estimación obxectiva os seguintes límites cuantitativos:

A. Ter alcanzado no exercicio anterior (2019) un volume de ingresos superior a 250.000 euros anuais, para o conxunto das súas actividades agrícolas, gandeiras e forestais desenvolvidas polo contribuínte

Normativa:Art.º 32.2 a) Regulamento IRPF.Véxase tamén o artigo 3.1 b) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30)

Cando no ano inmediato anterior se iniciase a actividade, o volume de ingresos elevarase ao ano.

Para determinar estes límites computaranse as seguintes operacións:

 • As que deban anotarse no libro rexistro de vendas ou ingresos previsto no artigo 68.7 do Regulamento do IRPF.
 • As que deban anotarse no libro rexistro previsto no artigo 40.1 (libro rexistro de facturas recibidas) do Regulamento do IVE, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro (BOE do 31).
 • B. Ter superado no exercicio anterior (2019) o volume de compras en bens e servizos para o conxunto de actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte a cantidade de 250.000,00 euros anuais, excluídos as adquisicións do inmobilizado

  Normativa:Disposición transitoria trixésimo segunda Lei IRPF e art.º 32.2 b) Regulamento IRPF

  No suposto de obras ou servizos subcontratados, o importe destes terase en conta para o cálculo deste límite.

  Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha actividade, o volume de compras elevarase ao ano.

  Importante: O Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28), con efectos dende 1 de xaneiro de 2020 e vixencia indefinida, modifica a disposición transitoria trixésimo segunda da Lei do IRPF, para ampliar ao período impositivo 2020 a aplicación da magnitude de 250.000 euros de volume de compras en bens e servizos fixada para os exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019.

Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras:

Para a determinación do volume de rendementos íntegros e o de compras en bens e servizos anteriormente comentados, deberán computarse non só as operacións correspondentes ás actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como polas entidades en réxime de atribución de rendas nas que participen calquera dos anteriores, nas que concorran as seguintes circunstancias:

 • Que as actividades económicas desenvolvidas sexan idénticas ou similares.

  Para estes efectos, entenderanse que son idénticas ou similares as actividades económicas clasificadas no mesmo grupo no Imposto sobre Actividades Económicas.

 • Que exista unha dirección común de tales actividades, compartíndose medios persoais ou materiais.

No suposto de operacións realizadas con entidades vinculadas, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28), deberán valorarse de forma imperativa polo seu valor normal de mercado, entendéndose como tal o que se tería acordado por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Nestes supostos, o contribuínte debe cumprir as obrigas de documentación das devanditas operacións nos termos e condicións establecidos nos artigos 13 a 16, Capítulo V ("Información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas") do Título I do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).