Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

b) Índices de rendemento neto aplicables aos produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva

Normativa: Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro  (BOE do 30) e Orde HAC /411/2021, do 26 de abril (BOE do 28)

Importante: o cadro seguinte inclúe os índices de rendemento neto aplicables en 2020 coas modificacións establecidas na Orde HAC/411/2021, do 26 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 28 de abril).

Ver o  Anexo da redución dos índices de rendemento neto aplicables en 2020 ás actividades agrícolas e gandeiras por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades que figura no apartado "Apendice" deste capítulo ".

Código produtoTipos de produtos ou servizos que comprendeÍndice de rendemento neto
1 Gañado porcino de carne

Produtos naturais: 0,13

Procesos de transformación: 0,23

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Porcino ibérico de carne: 0,09
 • Bovino de carne: 0,09
 • Cabrún de carne: 0,09
 • Ovino de carne: 0,09
2 Remolacha azucreira
3 Gando bovino de carne, ovino de carne, cabrún de carne, avicultura e cunicultura
4 Actividades forestais cun "período medio de curta" superior a 30 anos
5 Gando bovino de leite

Produtos naturais: 0,20

Procesos de transformación: 0,30

6 Cereais, cítricos, froitos secos, produtos hortícolas, pataca, leguminosas, uva para viño de mesa sen denominación de orixe, produtos da oliveira, fungos para o consumo humano e tabaco

Produtos naturais: 0,26

Procesos de transformación: 0,36

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Produtos da oliveira: 0,18
 • Uva para viño de mesa sen denominación de orixe: 0,18
 • Porcino ibérico de cría: 0,18
 • Bovino de cría: 0,18
 • Apicultura: 0,13
7 Gañado porcino de cría, bovino de cría, ovino de leite, cabrún de leite e apicultura
8 Actividades forestais cun "período medio de curto" igual ou inferior a 30 anos
9 Uva de mesa, uva para viño de mesa con denominación de orixe, oleaxinosas, arroz e flores e plantas ornamentais

Produtos naturais: 0,32

Procesos de transformación: 0,42

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Uva para viño de mesa con denominación de orixe: 0,22
 • Flores e plantas ornamentais: 0,06
10 Outras especies gandeiras non comprendidas expresamente noutros códigos
11 Actividade forestal dedicada á extracción de resina
12 Raíces (agás remolacha azucreira), tubérculos, forraxes, algodón, froitos non cítricos e outros produtos agrícolas non comprendidos expresamente noutros códigos

Produtos naturais: 0,37

Procesos de transformación: 0,47

13 Plantas téxtiles Produtos naturais

Produtos naturais: 0,42

Procesos de transformación: 0,52

14 Actividades accesorias realizadas por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto: 0,42
15 Outros traballos e servizos accesorios realizados por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto: 0,56
16 Servizos de cría, garda e engorde de gañado e servizos de cría, garda e engorde de aves Índice de rendemento neto: 0,37

Nota aclaratoria: os índices de rendemento neto correspondentes á rúbrica "Procesos de transformación" soamente aplicaranse na actividade identificada coa clave 9, "Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais".