Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

b) Índices de rendemento neto aplicables aos produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva

Normativa:Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e Orde HAC /411/2021, do 26 de abril (BOE do 28)

Importante:o cadro seguinte inclúe os índices de rendemento neto aplicables en 2020 coas modificacións establecidas na Orde HAC/411/2021, do 26 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 28 de abril).

Ver o Anexo da redución dos índices de rendemento neto aplicables en 2020 ás actividades agrícolas e gandeiras por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades que figura no apartado "Apendice" deste capítulo".

Código produtoTipos de produtos ou servizos que comprendeÍndice de rendemento neto
1 Gando porcino de carne

Produtos naturais:0,13

Procesos de transformación:0,23

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Porcino ibérico de carne:0,09
 • Bovino de carne:0,09
 • Caprino de carne:0,09
 • Ovino de carne:0,09
2 Remolacha azucreira
3 Gando bovino de carne, ovino de carne, caprino de carne, avicultura e cunicultura
4 Actividades forestais cun "período medio de curta" superior a 30 anos
5 Gando bovino de leite

Produtos naturais:0,20

Procesos de transformación:0,30

6 Cereais, cítricos, froitos secos, produtos hortícolas, pataca, leguminosas, uva para viño de mesa sen denominación de orixe, produtos da oliveira, fungos para o consumo humano e tabaco

Produtos naturais:0,26

Procesos de transformación:0,36

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Produtos da oliveira:0,18
 • Uva para viño de mesa sen denominación de orixe:0,18
 • Porcino ibérico de cría:0,18
 • Bovino de cría:0,18
 • Apicultura:0,13
7 Gando porcino de cría, bovino de cría, ovino de leite, caprino de leite e apicultura
8 Actividades forestais cun "período medio de curta" igual ou inferior a 30 anos
9 Uva de mesa, uva para viño de mesa con denominación de orixe, oleaxinosas, arroz e flores e plantas ornamentais

Produtos naturais:0,32

Procesos de transformación:0,42

(*) Redúcese o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde HAC/411/2021:

 • Uva para viño de mesa con denominación de orixe:0,22
 • Flores e plantas ornamentais:0,06
10 Outras especies gandeiras non comprendidas expresamente noutros códigos
11 Actividade forestal dedicada á extracción de resina
12 Raíces (agás remolacha azucreira), tubérculos, forraxes, algodón, froitos non cítricos e outros produtos agrícolas non comprendidos expresamente noutros códigos

Produtos naturais:0,37

Procesos de transformación:0,47

13 Plantas téxtiles Productos naturais

Produtos naturais:0,42

Procesos de transformación:0,52

14 Actividades accesorias realizadas por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto:0,42
15 Outros traballos e servizos accesorios realizados por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto:0,56
16 Servizos de cría, garda e engorde de gando e servizos de cría, garda e engorde de aves Índice de rendemento neto:0,37

Nota aclaratoria: os índices de rendemento neto correspondentes á rúbrica "Procesos de transformación" soamente se aplicarán na actividade identificada coa clave 9, "Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta, nunha epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das cales se obteñan directamente os devanditos produtos naturais".