Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

a) Ingresos íntegros e índices de rendemento neto

Para o cálculo do rendemento neto previo hai que ter en conta os ingresos obtidos por produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais e os “índices de rendemento neto” aplicables a cada un eles.

Para iso dentro de cada actividade agrícola, gandeira e forestal que teña a consideración de independente, os ingresos íntegros procedentes de cada un dos tipos de produtos obtidos, ou de servizos prestados, consignaranse  no apartado D3 da declaración no recadro que corresponda das numeradas do 1 ao 16 conforme á relación contida no  cadro  que se reproduce no seu apartado específico.

Aos devanditos ingresos se lles aplicará o “índice de rendemento neto” que en cada caso corresponda. Para o exercicio 2020 os índices de rendemento neto aplicables son os que figuran na relación contida no  cadro  que figura neste  capítulo e que reproducen os aprobados no Anexo I e na disposición adicional segunda da Orde HAC /1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30 ).

Non obstante, nos supostos en que a ministra de Facenda autorizase a redución dos devanditos índices para un sector ou zona xeográfica determinada, por haberse visto afectado o desenvolvemento das actividades agrícolas ou gandeiras por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais, aplicaranse os índices de rendemento neto que se aproben nas Ordes ministeriais publicadas para tal fin.

Así mesmo, cando o desenvolvemento das actividades vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial, que supoñan alteracións graves no desenvolvemento da actividade, os interesados poderán solicitar a redución dos signos, índices ou módulos aplicables na Administración ou Delegación da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, no prazo de 30 días contado desde a data en que se produzan, achegando as probas que consideren oportunas e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións.

Acreditada a efectividade das devanditas alteracións, poderase autorizar a redución dos signos, índices ou módulos que proceda.