Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras particulares para a aplicación da táboa de amortización

Normativa: Instrucións 2.2 dos Anexos I e II da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30)

 • O coeficiente de amortización utilizable pode ser calquera porcentaxe entre o máximo e o mínimo. Esta última porcentaxe é o resultado de dividir 100 entre o período máximo que figura na táboa para cada grupo de elementos.
 • O coeficiente de amortización aplícase sobre o prezo de adquisición ou custo de produción, se o elemento foi producido na propia empresa, excluíndo:
  • O valor residual, se é o caso, para todos os elementos.
  • O valor do chan para as edificacións.Cando non se coñeza a parte do prezo de adquisición correspondente ao valor do chan, este valor determinarase rateando o prezo de adquisición entre os valores catastrais do chan e da construción no ano de adquisición.
  • O IVE soportado na súa adquisición ou produción cando o ben se afecte a unha actividade económica incluída no réxime simplificado do citado Imposto.
 • A amortización deberá practicarse elemento por elemento, se ben cando se trate de elementos patrimoniais integrados no mesmo grupo da Táboa de Amortización, a amortización poderá practicarse sobre o conxunto deles, sempre que en todo momento poida coñecerse a amortización correspondente a cada elemento patrimonial.
 • Os elementos patrimoniais do inmobilizado material empezarán a amortizarse dende a súa posta en condicións de funcionamento e os do inmobilizado intanxible dende o momento en que estean en condicións de producir ingresos.O período de amortización non pode exceder do período máximo de amortización establecido na táboa para cada tipo de elementos.
 • Tratándose de elementos patrimoniais do inmobilizado material que se adquiran usados, a amortización efectuarase sobre o prezo de adquisición, ata o límite resultante de multiplicar por dous a cantidade derivada de aplicar o coeficiente de amortización lineal máximo.
 • No suposto de cesión de uso de bens con opción de compra ou renovación, cando polas condicións económicas da operación non existan dúbidas razoables de que se exercitará unha ou outra opción, será deducible, para o cesionario, en concepto de amortización, un importe equivalente ás cotas de amortización que corresponderían aos citados bens, aplicando os coeficientes previstos na táboa de amortización sobre o prezo de adquisición ou custo de produción do ben.
 • Respecto aos elementos do inmobilizado material novos, postos a disposición do contribuínte no exercicio 2020 cuxo valor unitario non exceda de 601,01 euros poderán amortizarse libremente, ata o límite de 3.005,06 euros anuais.
 • En todo caso, deberá dispoñerse dos xustificantes documentais da adquisición dos elementos amortizables e que estes consten debidamente rexistrados no correspondente libro rexistro de bens de investimento.