Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Fase 2ª: Determinación do rendemento neto minorado

A determinación do rendemento neto minorado é o resultado de deducir do rendemento neto previo determinado na fase 1ª anterior os importes que, en concepto de amortización do inmobilizado material e intanxible (agás actividades forestais),  correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, gozo ou obsolescencia.

Para establecer a amortización do inmobilizado material e intanxible debe terse en conta:

  1. Táboa de amortización
  2. Regras particulares para a aplicación da táboa de amortización