Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 2ª:Determinación do rendemento neto minorado

A determinación do rendemento neto minorado é o resultado de deducir do rendemento neto previo determinado na fase 1ª anterior os importes que, en concepto de amortización do inmobilizado material e intanxible (agás actividades forestais), correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, desfrute ou obsolescencia.

Para establecer a amortización do inmobilizado material e intanxible debe terse en conta: