Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice 3.Por cultivos realizados en terras arrendadas

Aplicarase o índice 0,90 cando os cultivos se realicen, en todo ou en parte, en terras arrendadas.A redución aplicarase á parte do rendemento neto minorado da actividade que proceda dos devanditos cultivos (unha vez rectificada, se é o caso, por efecto da aplicación dos índices correctores anteriores).

Para delimitar a parte do rendemento neto minorado da actividade sobre a que procede a aplicación deste índice, será preciso distinguir a parte do rendemento neto previo da actividade e a amortización do inmobilizado afecto á mesma que corresponda aos cultivos realizados en terras arrendadas.

Cando non sexa posible delimitar o devandito rendemento ratearase en función da porcentaxe que supoñan as terras arrendadas dedicadas a cada cultivo respecto á superficie total, propia e arrendada, dedicada a ese cultivo.