Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice 6.Cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal efecto, enerxía eléctrica

Aplicarase un índice de 0,80 cando os cultivos se realicen, en todo ou en parte, en terras de regadío e o consumo eléctrico diario medio, en termos de enerxía facturada en kWh, da factura do mes do período impositivo con maior consumo sexa, polo menos, 2,5 veces superior ao correspondente á de dous meses do mesmo período impositivo, sempre que o contribuínte, ou a comunidade de regadores na que participe, estean inscritos no rexistro territorial correspondente á oficina xestora de impostos especiais a que se refire o artigo 102.2 da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de Impostos Especiais.

Este índice de 0,80 aplicarase sobre o rendemento procedente dos cultivos realizados en terras de regadío por enerxía eléctrica e, cando non sexa posible delimitar o devandito rendemento, este índice aplicarase sobre o resultado de multiplicar o rendemento procedente de todos os cultivos pola porcentaxe que supoña a superficie dos cultivos en terras de regadío que utilicen, a tal fin, enerxía eléctrica sobre a superficie total da explotación agrícola.

Este índice poderá aplicarse por calquera das seguintes actividades que utilicen enerxía eléctrica para regar os seus cultivos, sempre e cando o rendemento proceda de produtos agrícolas:

  • Actividade agrícola susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido.
  • Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades agrícolas desenvolvidas en réxime de parzaría.
  • Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nunha epígrafe correspondente a actividades industriais das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas e se realicen polos titulares das explotacións das cales se obteñan directamente os devanditos produtos naturais.