Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Introdución: esquema

Normativa: Véxanse o Anexo I e as instrucións para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF contido no mesmo da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

O rendemento neto é o resultante da suma dos rendementos netos que correspondan a cada unha das actividades agrícolas, gandeiras e forestais  desenvolvidas polo contribuínte.

O rendemento neto correspondente a cada actividade debe obterse efectuando de forma sucesiva as operacións que esquematicamente se indican a continuación:

Fase 1ª

INGRESOS ÍNTEGROS (incluídas subvencións, indemnizacións e axuda pac pagamento único)

(×)  ÍNDICE DE RENDEMENTO NETO

(*) Cando o perceptor da axuda directa de pagamento único da PAC non obtivese ingresos por actividades agrícolas ou gandeiras o índice de rendemento neto a aplicar é o 0,56.

= RENDEMENTO NETO PREVIO

Fase 2ª

(−) AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE (excluídas actividades forestais)

= RENDEMENTO NETO MINORADO

Fase 3ª

(×) ÍNDICES CORRECTORES (en función do tipo de actividade e determinadas circunstancias)

= RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

Fase 4ª

(−)  REDUCIÓN DE CARÁCTER XERAL: 20 POR 100

(−) REDUCIÓN AGRICULTORES MOZOS: 25 POR 100

(−) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (incendios, inundacións, afundimentos, etc,, comunicadas á AEAT en tempo e forma)

= RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE

Fase 5ª

(−) REDUCIÓN POR IRREGULARIDADE: 30 POR 100 (Reducións de rendementos xerados en máis de 2 anos ou obtidos de forma notoriamente irregular)

= RENDEMENTO NETO REDUCIDO DA ACTIVIDADE