Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

A. En xeral

Os erros ou omisións padecidas en declaracións xa presentadas que motivasen a realización dun ingreso inferior ao que legalmente correspondese ou a realización dunha devolución superior á procedente, deben regularizarse mediante a presentación dunha autoliquidación complementaria á orixinariamente presentada.

Tamén deben regularizarse mediante a presentación de autoliquidacións complementarias, aquelas situacións ou circunstancias sobrevidas que motiven a perda do dereito a unha redución ou exención xa aplicada nunha declaración anterior.

Non obstante, a perda do dereito a determinadas deducións, tal e como se comentou neste mesmo Capítulo no epígrafe "Incremento das cotas líquidas, estatal e autonómica, por perda do dereito a deducións de exercicios anteriores", debe regularizarse na autoliquidación do exercicio en que se producise o incumprimento dalgún dos requisitos esixidos para a consolidación do dereito ás devanditas deducións.

De acordo co que se establece no artigo 122.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE do 18), tamén se poderá presentar autoliquidación complementaria para solicitar unha devolución inferior a autoliquidádaa na declaración orixinaria, no suposto de que a devolución non fose efectuada pola Administración tributaria.

As autoliquidacións complementarias, que poderán orixinar un importe a ingresar ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada no suposto de que a devolución solicitada non fose aínda efectuada pola Administración tributaria, deberán realizarse nos impresos correspondentes ao exercicio que é obxecto de regularización.