Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Recargas aplicables

Normativa: Art. 27 Lei Xeral Tributaria

Novidade 2021: con efectos desde o 11 de xullo de 2021 minóranse as porcentaxes de recarga que establece o artigo 27.2 da Lei Xeral Tributaria pola presentación de declaración extemporánea sen requirimento previo.

Deberá terse en conta que, con excepción dos supostos de declaración complementaria anteriormente comentados dentro de "Supostos específicos do IRPF deste apartado sobre declaracións complementarias,  os ingresos correspondentes ás declaracións que se presenten voluntariamente con posterioridade ao termo do prazo de declaración sen requirimento previo da Administración tributaria ao respecto, terán un recarga de contía variable en función do atraso, con exclusión das sancións que, noutro caso, puidesen esixirse.

As recargas aplicables son os seguintes:

  • A recarga será unha porcentaxe igual ao 1 por 100 máis outro 1 por 100 adicional, por cada mes completo de atraso con que se presente a autoliquidación ou declaración con respecto ao termo do prazo establecido para a presentación e ingreso.

    A devandita recarga exclúe as sancións que puidesen esixirse e os xuros de mora reportados ata a presentación da autoliquidación ou declaración.

  • Se a presentación da autoliquidación ou declaración efectúase unha vez transcorridos 12 meses desde o termo do prazo establecido para a presentación, a recarga será do 15 por 100 e excluirá as sancións que puidesen esixirse.

    Nestes casos, esixiranse os xuros de mora polo período transcorrido desde o día seguinte ao termo dos 12 meses posteriores á finalización do prazo establecido para a presentación ata o momento en que a autoliquidación ou declaración presentásese.

Todo iso, sen prexuízo de que a recarga poida verse reducido nun 25 por 100 do seu importe nos casos e cos requisitos previstos no artigo 27.5 da Lei Xeral Tributaria.

AtrasoRecarga aplicable
Dentro do mes seguinte ao fin do prazo de declaración 1 por 100
Dentro dos 2 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 2  por 100
Dentro dos 3 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 3  por 100
Dentro dos 4 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 4  por 100
Dentro dos 5 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 5  por 100
Dentro dos 6 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 6  por 100
Dentro dos 7 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 7  por 100
Dentro dos 8 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 8  por 100
Dentro dos 9 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 9  por 100
Dentro dos 10 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 10  por 100
Dentro dos 11 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 11  por 100
Dentro dos 12 meses seguintes ao fin do prazo de declaración 12 por 100
Máis de 12 meses 15 por 100 + xuros de mora