Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

B. Supostos específicos do IRPF

No IRPF deberá presentarse autoliquidación complementaria nos termos comentados no apartado anterior, cando, con posterioridade á presentación da declaración orixinaria, prodúzanse algún dos seguintes supostos:

 1. 1. Percepción de atrasos de rendementos do traballo
 2. 2. Devolución de cantidades derivadas das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (cláusulas solo) que tivesen a consideración de gasto deducible en exercicios anteriores
 3. 3. Perda da condición de contribuínte por cambio de residencia
 4. 4. Cambios de residencia entre Comunidades Autónomas cuxo obxecto principal consista en lograr unha menor tributación efectiva
 5. 5. Disposición de dereitos consolidados por mutualistas, partícipes ou asegurados
 6. 6. Disposición de bens ou dereitos achegados ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade
 7. 7. Perda total ou parcial do dereito á exención por reinvestimento en vivenda habitual e en entidades de nova ou recente creación
 8. 8. Perda do dereito á exención por reinvestimento en rendas vitalicias
 9. 9. Perda da exención de determinadas retribucións en especie
 10. 10. Perda da exención da indemnización percibida por despedimento ou cesamento
 11. 11. Recompra de elementos patrimoniais que orixinasen perdas computadas na declaración