Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

8. Perda do dereito á exención por reinvestimento en rendas vitalicias

Normativa: Art. 42.5 Regulamento IRPF

O incumprimento de calquera das condicións establecidas para a aplicación da exención por reinvestimento en rendas vitalicias, ou a anticipación, total ou parcial, dos dereitos económicos derivados da renda vitalicia constituída, determinará a sometemento a gravame da ganancia patrimonial correspondente.

En tal caso, o contribuínte imputará a ganancia patrimonial non exenta ao ano da súa obtención, practicando autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, e presentarase no prazo que medie entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [118] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.