Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

6. Disposición de bens ou dereitos achegados ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade

Normativa: Art. 54.5 a) e b) Lei IRPF

A disposición de calquera ben ou dereito achegado ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade efectuada no período impositivo en que se realizou a achega ou nos catro seguintes ten as seguintes consecuencias fiscais:

O gasto de diñeiro e o consumo de bens funxibles integrados no patrimonio protexido, cando se fagan para atender as necesidades vitais da persoa beneficiaria, non debe considerarse como disposición de bens ou dereitos e, polo tanto, non lle é aplicable o que se establece no artigo 54.5 da Lei do IRPF. Agora ben, para que tal conclusión sexa posible, xa que os beneficios fiscais quedan ligados á efectiva constitución dun patrimonio, deberá constituírse este último, o que implica que, agás en circunstancias excepcionais polas que puntualmente a persoa con discapacidade poida estar atravesando, o gasto de diñeiro ou bens  funxibles antes do transcurso de catro anos desde a súa achega non debe impedir a constitución e o mantemento durante o tempo do citado patrimonio protexido.

a) No aportante contribuínte do IRPF

O aportante deberá repor as reducións na base impoñible indebidamente practicadas mediante a presentación da correspondente autoliquidación complementaria con inclusión dos xuros de mora que procedan.

A autoliquidación complementaria deberá presentarse no prazo que media entre a data en que se produza a disposición e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a devandita disposición.

b) No titular do patrimonio protexido que recibiu a achega

O titular do patrimonio protexido que recibiu a achega deberá integrar na súa base impoñible a parte da achega recibida que deixase de integrar no período impositivo en que recibiu a achega como consecuencia da aplicación da exención recollida na letra w) do artigo 7 da Lei do IRPF, mediante a presentación da correspondente autoliquidación complementaria con inclusión dos xuros de mora que procedan.

Informar que o comentario da exención correspondente aos rendementos do traballo derivado das achegas realizadas a patrimonios protexidos, así como aos derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade realízase no  Capítulo  2.

A autoliquidación complementaria deberá presentarse no prazo que media entre a data en que se produza a disposición e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a devandita disposición.

c) Se o aportante foi un contribuínte do Imposto sobre Sociedades

Neste suposto deberá distinguirse segundo que o titular do patrimonio protexido sexa traballador da sociedade ou a devandita condición téñaa algún dos seus parentes, o seu cónxuxe ou a persoa que o teña ao seu cargo.

No primeiro caso, a regularización, nos termos anteriormente comentados deberá efectuara o propio titular do patrimonio protexido e, no segundo caso, a devandita regularización deberá efectuara o parente, cónxuxe ou persoa que o teña ao seu cargo e que sexa traballador da sociedade.

O traballador titular do patrimonio protexido deberá comunicar ao empregador que efectuou as achegas as disposicións que se realizasen no período impositivo. Cando a disposición se efectuase no patrimonio protexido dos parentes, cónxuxes ou persoas a cargo dos traballadores en réxime de tutela ou acollemento, a citada comunicación tamén deberá efectuara o devandito traballador.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [116] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.