Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

4. Cambios de residencia entre Comunidades Autónomas cuxo obxecto principal consista en lograr unha menor tributación efectiva

Normativa: Art. 72.2 e 3 Lei IRPF

Nos supostos en que o cambio de residencia a outra Comunidade Autónoma teña por obxecto lograr unha menor tributación efectiva no IRPF e, en virtude do previsto no artigo 72.3 da Lei do IRPF, estímese que non se produciu o devandito cambio a efectos fiscais, o contribuínte deberá presentar as autoliquidacións complementarias que correspondan, con inclusión dos xuros de mora.

De acordo co que se establece no artigo 72.3 da Lei do IRPF, presumirase, non sendo que a nova residencia prolónguese de maneira continuada durante, polo menos, tres anos, que non existiu cambio, en relación co rendemento cedido do IRPF, cando concorran as seguintes circunstancias:

  1. Que no ano no que se produce o cambio de residencia ou no seguinte, a base impoñible do IRPF sexa superior en, polo menos, un 50 por 100 á do ano anterior ao cambio. En caso de tributación conxunta determinarase de acordo coas normas de individualización.

  2. Que no ano no que se produce a situación a que se refire o parágrafo a) anterior, a súa tributación efectiva polo IRPF sexa inferior á que correspondese de acordo coa normativa aplicable na Comunidade Autónoma en que residía con anterioridade ao cambio.

  3. Que no ano seguinte a aquel no que se produce a situación a que se refire o parágrafo a) anterior, ou no seguinte, volva ter a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma en que residiu con anterioridade ao cambio.

O prazo de presentación destas autoliquidacións complementarias finalizará o mesmo día que conclúa o prazo de presentación da declaración polo IRPF correspondente ao ano en que concorran as circunstancias que determinen a inexistencia do cambio de residencia a efectos fiscais.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [114] do apartado "Declaración complementaria" da  declaración.