Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

9. Perda da exención de determinadas retribucións en especie

Normativa: Art. 43.2.3º Regulamento IRPF

Deberá presentarse autoliquidación complementaria cando, con posterioridade á aplicación da exención, perdésese por parte dos traballadores en activo das sociedades, o dereito a non considerar como retribución en especie a percepción de accións ou participacións da sociedade para a que traballan, ou ben doutra sociedade do grupo, nos termos e condicións establecidas no artigo 43 do Regulamento do IRPF.

A perda da exención prevista no artigo 42.3.f) da Lei do IRPF poderá producirse como consecuencia de haberse incumprido o prazo de mantemento das devanditas accións ou participacións ou calquera outro dos requisitos previstos no citado artigo.

Con esta finalidade informar que as condicións e requisitos que deben cumprirse para que a entrega de accións ou participacións aos traballadores en activo non teña a consideración de retribucións en especie  coméntanse no Capítulo 3, dentro do apartado relativo aos "Rendementos de traballo en especie exenta".

A autoliquidación complementaria, cos correspondentes xuros de mora, deberá presentarse no prazo que media entre a data en que se incumpra o requisito e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [119] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.