Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Confirmación e presentación do borrador de declaración

Cando o contribuínte considere que o borrador da declaración reflicte a súa situación tributaria para os efectos deste imposto poderá confirmaro e presentaro tendo o mesmo, neste caso, a consideración de declaración do IRPF a todos os efectos.

A confirmación e presentación do borrador de declaración, e a realización do ingreso, a solicitude da devolución ou a renuncia á mesma, efectuaranse por algún dos seguintes medios:

1. Por medios electrónicos a través de Internet na Sede electrónica da Axencia

Neste caso, o contribuínte deberá facer uso dalgún dos sistemas de identificación seguinte: certificado electrónico recoñecido, sistema Cl@ve PIN ou número de referencia. Tratandose de declaracións conxuntas formuladas por ambos os dous cónxuxes cumprirá, ademais, comunicar o NIF, así como o número de referencia ou Cl@ve PIN do cónxuxe.

Os requisitos técnicos que se precisan para a presentación electrónica da declaración e o procedemento que hai que seguir para  iso, atendendo ao resultado da súa declaración, coméntanse dentro do apartado "Presentación das declaracións do IRPF 2022" deste Capítulo.

2. Por medios electrónicos a través do teléfono

Mediante chamada ao número 901 200 345. Para tal fin, o contribuínte deberá comunicar, entre outros datos, o seu Número de Identificación Fiscal (NIF), o seu número de referencia ou Cl@ve PIN, así como o Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN), en que desexe efectuar a citada domiciliación. En caso de declaración conxunta formulada por ambos os dous cónxuxes cumprirá, ademais, comunicar o NIF, así como o número de referencia do cónxuxe ou Cl@ve PIN do cónxuxe.

Realizada a presentación, a Axencia Estatal de Administración Tributaria devolverá o código seguro de verificación asociada á presentación.

Con esta finalidade, pola Axencia Estatal de Administración Tributaria adoptaranse as medidas de control precisas que permitan garantir a identidade dos contribuíntes que efectúan a comunicación, confirmación e presentación do borrador de declaración.

O contribuínte pode obter o xustificante da súa presentación accedendo á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, mediante o uso dalgún dos sistemas de identificación seguinte: certificado electrónico recoñecido, número de referencia ou sistema Cl@ve PIN, ou ben mediante o servizo de cotexo de documentos electrónicos da Sede Electrónica co código seguro de verificación que se lle haberá facilitado tras a presentación.

A vía telefónica non poderá utilizarse para confirmar o borrador da declaración e levar a cabo a súa presentación cando o resultado do mesmo sexa a ingresar e o contribuínte non opte pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora do importe resultante ou, se é o caso, do correspondente ao primeiro prazo. Non obstante, nestes casos, o contribuínte tamén poderá efectuar o pagamento a través do documento de ingreso nunha entidade colaboradora dentro do prazo establecido.

Nota: teñase en conta a Resolución do 15 de decembro de 2020, do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se habilitan trámites e actuacións a través da canle telefónica, mediante determinados sistemas de identificación.

3. Persoalmente

A confirmación e presentación borrador de declaración poderá facerse nas seguintes oficinas:

a) O contribuínte poderá comparecerse nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, exclusivamente para aqueles contribuíntes que cumpran os requisitos que consten no enderezo electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, https://sede.agenciatributaria.gob.es e previa solicitude de cita, así como nas oficinas  habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades locais##4## para a confirmación do borrador de declaración e a súa inmediata transmisión electrónica.

Neste caso entregarase ao contribuínte o seu exemplar do “Modelo 100. Documento de ingreso ou devolución da declaración do IRPF”, como xustificante da presentación realizada ou, se é o caso, o xustificante de presentación cos datos do modelo de declaración do IRPF correspondentes á declaración presentada, validado cun código seguro de verificación, en que constará a data e hora da presentación da declaración.

Agora ben, non poderá confirmarse o borrador de declaración e levar a cabo a súa presentación por esta vía cando o resultado do mesmo sexa a ingresar e o contribuínte non opte pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora do importe resultante ou, se é o caso, do correspondente ao primeiro prazo. Non obstante, nestes casos, o contribuínte tamén poderá efectuar o pagamento a través do documento de ingreso nunha entidade colaboradora dentro do prazo establecido.

Tamén poderán presentarse deste xeito as declaracións do IRPF de cónxuxes non separados legalmente en que un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución, calquera que sexa o resultado final das súas declaracións, a ingresar, a devolver ou negativo.

b) Nas oficinas das Administracións tributarias das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía que subscribisen coa Axencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para a implantación de sistemas de portelo único tributario, nos termos previstos no devandito convenio.