Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Suposto especial: solicitude de devolución no caso de contribuíntes falecidos durante 2022

No caso de contribuíntes falecidos durante 2022, o IRPF se devengará na data do falecemento e o período impositivo resultará inferior ao ano natural.

Véxase ao respecto no Capítulo 2 deste manual o apartado "Devindicación e período impositivo".

Neste caso, son os sucesores do falecido quen quedan obrigados a cumprir as obrigas tributarias pendentes polo IRPF, con exclusión das sancións, de conformidade co artigo 39.1 da LGT.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Para iso, deben presentar a declaración do falecido na modalidade individual e integrar as rendas obtidas ata o momento do seu falecemento, realizando, se é o caso, o pagamento da débeda resultante.

Agora ben, se o resultado da devandita declaración é a devolver, para que se efectúe a devandita devolución aos sucesores, de acordo co  artigo 107.6 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo,  debe acreditarse a proporción que a cada un corresponda de acordo co que se dispón na lexislación específica, para os efectos de proceder ao recoñecemento do dereito e ao pagamento ou compensación da devolución, agás cando se trate de herdanzas xacentes debidamente identificadas, en cuxo caso recoñecerase e aboará a devolución á herdanza xacente.

Para tramitar a devandita solicitude de devolución e obter o pagamento, a Axencia Estatal de Administración Tributaria pon a disposición dos herdeiros  un formulario de carácter voluntario e cuxa finalidade é unicamente  facilitar que se proporcione a información e a documentación que se considera  necesaria para tramitar a solicitude de devolución de IRPF dun falecido. O devandito formulario potestativo é o  impreso modelo H-100 ("Solicitude de pagamento de devolución a herdeiros"), dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Xunto coa solicitude, deberán achegar a seguinte documentación:

 • Para importes inferiores ou iguais a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completa.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • No suposto de que haxa varios herdeiros e deséxese que o importe da devolución sexa abonado a un deles , autorización escrita e asinada con fotocopia do DNI de todos eles.
  • Certificado bancario de titularidade da conta a nome das persoas que van cobrar a devolución.
 • Para importes superiores a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completa.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • Xustificante de declarar no imposto de sucesións e doazóns o importe da devolución.
  • No caso de existir varios herdeiros e que o medio de pagamento elixido sexa a transferencia, certificado bancario de titularidade da conta a nome de todos os herdeiros ou, se é o caso, Poder Notarial a favor dalgún / s deles .