Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

En xeral

Normativa: Arts. 97.2 Lei IRPF e 62.2 Regulamento  IRPF

Se como resultado final da declaración do IRPF óbténse unha cantidade a ingresar, o contribuínte deberá efectuar o ingreso do devandito importe no Tesouro Público.

Porén, para realizar o ingreso da débeda tributaria do IRPF o contribuínte poderá optar por efectuaro dunha soa vez, ou ben por fraccionar o seu importe, sen interese nin recarga algún, en dous prazos:

  1. O primeiro, do 60 por 100, no momento de presentar a declaración.

  2. O segundo, do 40 por 100 restante, ata o día 6 de novembro de 2023, inclusive.

Para gozar deste beneficio cumprirá que o borrador da declaración ou a autoliquidación se presente dentro do prazo establecido e que no mesmo ingresásese o 60 por 100 da débeda tributaria resultante da autoliquidación.

A falta de ingreso en prazo do 60 por 100 do importe da débeda (da primeira fracción) determina o inicio do período executivo para o importe total autoliquidado (o 100 por 100 da débeda).

Importante: non poderá fraccionarse en dous prazos o ingreso das autoliquidacións complementarias do IRPF.

A existencia deste procedemento de fraccionamento do pagamento non impedirá ao contribuínte a posibilidade de solicitar adiamento ou fraccionamento do pagamento prevista no artigo 65 da LGT, desenvolvido nos artigos 44 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo (BOE do 2 de setembro).

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Importante: o contribuínte non pode acollerse no momento da presentación da declaración ao fraccionamento de pagamento dos artigos 97.2 da Lei do IRPF e 62.2 do Regulamento e, pola súa parte, solicitar o adiamento ou fraccionamento do primeiro prazo de acordo co artigo 65 da LGT, pois ambos os dous mecanismos de adiamento/fraccionamento non resultan aplicables de forma simultánea neste caso.