Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Pagamento en dous prazos

Para poder acollerse a este beneficio fiscal de fraccionar o pagamento resultante do IRPF en dous prazos: o primeiro, do 60 por 100 do seu importe, no momento de presentar a declaración, e o segundo, do 40 por 100 restante, é imprescindible:

 1. Que a declaración se presente dentro do prazo establecido e non se trate dunha autoliquidación complementaria.

 2. Que no momento da presentación da declaración efectúese o ingreso do 60 por 100 do importe resultante da mesma.

Importante:nos supostos en que, ao abeiro do que se establece no artigo 97.6 da Lei do IRPF, a solicitude de suspensión do ingreso da débeda tributaria resultante da declaración realizada por un cónxuxe non acade a totalidade do devandito importe, o resto da débeda tributaria poderá fraccionarse.

Non obstante, no caso dos contribuíntes que confirmen e presenten o borrador de declaración a través da aplicación para dispositivos móbiles, o pagamento do importe da débeda tributaria resultante deberá realizarse necesariamente en dous prazos mediante domiciliación bancaria de ambos os dous prazos.

Prazo para efectuar a domiciliación bancaria

A domiciliación poderá efectuarse desde o día 11  de abril ata o día 27 de xuño de 2023, ambos os dous incluídos.

Non obstante, se se opta por domiciliar unicamente o segundo prazo, a mesma poderá realizarse ata o 30 de xuño de 2023  inclusive.

En función de que o contribuínte domicilie ou non o pagamento resultante do primeiro prazo, poden distinguirse as seguintes situacións en relación co ingreso de cada un dos prazos:

A. Contribuíntes que non efectúen a domiciliación bancaria do primeiro prazo

Primeiro prazo

Importe do ingreso: o 60 por 100 da cantidade resultante da declaración.

Momento de efectuar o ingreso: ao presentar a declaración.

Lugar:

 1. Se se desexa domiciliar exclusivamente o pagamento do segundo prazo.

  A domiciliación do segundo prazo deberá efectuarse na entidade de crédito que actúe como colaboradora na xestión recadadora en que o contribuínte efectúe o ingreso do primeiro prazo.

 2. Se non se desexa domiciliar o pagamento do segundo prazo.

  No suposto de que non se desexe domiciliar o pagamento do segundo prazo, deberá efectuarse o ingreso do devandito prazo por vía electrónica ou directamente en calquera oficina situada en territorio español destas entidades (Bancos, Caixas de Aforro ou Cooperativas de Crédito).

Segundo prazo

Importe do ingreso: o 40 por 100 restante da cantidade resultante da declaración.

Momento de efectuar o ingreso: ata o día 6 de novembro de 2023, inclusive.

Lugar:

 1. Se se domiciliou en conta exclusivamente o pagamento do segundo prazo.

  O 6 de novembro de 2023, a entidade colaboradora en que se domiciliou o pagamento do segundo prazo encargarase de deber o seu importe na conta indicada polo contribuínte, remitindolle a continuación o correspondente xustificante de pagamento. Neste caso, deberá disporse de saldo suficiente na conta indicada.

 2. Se non se domiciliou en conta o pagamento do segundo prazo.

  En calquera das entidades colaboradoras sitas en territorio español, directamente ou por vía electrónica, mediante o documento de ingreso, modelo 102, que poderá obter mediante descarga a través do portal de Internet da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no enderezo electrónico e "http://sede.agenciatributaria.gob.es" ou ben en calquera Delegación ou Administración da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

B. Contribuíntes que efectúen a domiciliación bancaria do primeiro prazo

Os contribuíntes que efectúen a domiciliación bancaria do primeiro prazo do IRPF poden optar polas seguintes alternativas:

Domiciliación bancaria do primeiro e segundo prazo

A domiciliación bancaria en Entidade colaboradora do primeiro prazo deberá realizarse, nos termos, condicións e prazo anteriormente comentados no apartado "Pagamento nunha soa vez". Pola súa banda, a domiciliación bancaria do segundo prazo deberá realizarse na mesma Entidade colaboradora e conta en que se domiciliou o primeiro prazo.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria comunicará as ordes de domiciliación bancaria efectuadas polo contribuínte á Entidade colaboradora sinalada, a cal procederá, se é o caso, o día 30 de xuño de 2023  a cargar en conta o importe do primeiro prazo domiciliado, remitindo posteriormente ao contribuínte xustificante do ingreso realizado que servirá como documento acreditativo do mesmo.

Posteriormente, a Entidade colaboradora procederá, se é o caso, o día 6 de novembro de 2023, a cargar en conta o importe domiciliado do segundo prazo, remitindo ao contribuínte xustificante acreditativo do ingreso realizado.

Domiciliación bancaria unicamente do primeiro prazo

Neste suposto, a especialidade respecto do anteriormente comentado reside en que o ingreso correspondente ao segundo prazo deberá efectuarse en calquera das Entidades colaboradoras sitas en territorio español, directamente ou por vía electrónica, mediante o documento de ingreso, modelo 102.

Non obstante, e sempre que se domiciliase o primeiro prazo, os contribuíntes poderán domiciliar o segundo prazo ata o 30 de setembro de 2023, inclusive.