Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Procedemento de suspensión do ingreso da débeda tributaria do IRPF sen xuros de demora

Normativa: Art. 97.6 Lei IRPF e 62.1 Regulamento  IRPF

Os matrimonios non separados legalmente que opten por tributar de forma individual e en que unha das declaracións resulte a ingresar e a outra con dereito a devolución, poderán acollerse a este procedemento mediante o cal o contribuínte cuxa declaración sexa positiva pode solicitar a suspensión do ingreso da súa débeda tributaria, sen xuros de demora, na contía máxima que permita o importe da devolución resultante da declaración do seu cónxuxe,  a condición de que este renuncie ao cobramento da mesma nunha cantidade igual ao importe da débeda cuxa suspensión fose solicitada por aquel.

A suspensión será provisional ata tanto a Administración tributaria recoñeza o dereito á devolución a favor do cónxuxe e a resultas do importe da mesma.

Requisitos para obter a suspensión provisional

  1. O contribuínte cuxa declaración resulte a devolver deberá renunciar ao cobramento da devolución ata o importe da débeda cuxa suspensión fose solicitada polo seu cónxuxe, aceptando así mesmo que a cantidade a cuxo cobramento renuncia aplíquese ao pagamento da devandita débeda.

  2. Ambas as dúas declaracións, a do contribuínte que solicita a suspensión e a do cónxuxe que renuncia á devolución, terán que corresponder ao mesmo período impositivo e deberán presentarse de forma simultánea e conxuntamente, dentro do prazo establecido.

  3. Ningún do cónxuxes poderá estar acollido ao sistema de conta corrente tributaria regulada nos artigos 138 a 140 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro).

  4. Ambos os dous cónxuxes deberán estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias, nos termos previstos no artigo 18 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE do 25 de xullo).

Forma de solicitar a suspensión

Para solicitar a suspensión, o cónxuxe cuxa declaración resulte a ingresar deberá cubrir e subscribir o apartado correspondente da súa declaración. Ademais, ao encher o documento de ingreso (modelo 100), deberá marcar cunha "X" o recadro [7] do apartado "Resumo da declaración ".

Así mesmo, o cónxuxe cuxa declaración resulte a devolver deberá cubrir e subscribir o apartado correspondente da súa declaración, debendo marcar tamén cunha "X" o recadro [7] do apartado "Resumo da declaración "do seu documento de ingreso ou devolución (modelo 100).

Posibilidade de domiciliar o pagamento da parte de débeda tributaria non suspendida

Se o resultado positivo da declaración fose superior ao importe cuxa suspensión se solicita, o pagamento do exceso poderá fraccionarse en dous prazos, do 60 e do 40 por 100, respectivamente, podendo así mesmo domiciliarse en conta o pagamento de cada un dos devanditos prazos, de acordo co procedemento xeral establecido no epígrafe anterior para o pagamento do IRPF.

Efectos das solicitudes de suspensión improcedente

Cando non proceda a suspensión por non reunirse os requisitos anteriormente sinalados, a Administración practicará liquidación provisional ao contribuínte que a solicitou por importe da débeda obxecto da solicitude canda o xuro de mora calculado desde a data de vencemento do prazo establecido para presentar a declaración ata agora da citada liquidación provisional.

Efectos sobre a débeda suspendida do recoñecemento do dereito á devolución a favor do cónxuxe

  1. Se a devolución recoñecida fose igual á débeda suspendida, esta quedará totalmente extinguida, do mesmo xeito que o dereito á devolución.

  2. Se a devolución recoñecida fose superior á débeda suspendida, esta declararase totalmente extinguida e a Administración procederá a devolver a diferenza entre ambos os dous importes.

  3. Se a devolución recoñecida fose inferior á débeda suspendida, esta declararase extinguida na parte concorrente, practicando a Administración liquidación provisional ao cónxuxe que solicitou a suspensión por importe da diferenza canda o xuro de mora calculado desde a data de vencemento do prazo establecido para presentar a declaración ata agora da citada liquidación provisional.

Importante : por expresa disposición legal, considerarase que non existe transmisión lucrativa a efectos fiscais entre o cónxuxes pola cantidade que, procedente da devolución dun deles , aplíquese ao pagamento da débeda do outro.