Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Documentación adicional a presentar canda a declaración do IRPF

Podemos distinguir os seguintes supostos en que se esixe presentar documentación adicional:

1. Os contribuíntes sometidos ao réxime de transparencia fiscal internacional deberán presentar conxuntamente coa declaración do IRPF os datos e documentos sinalados no artigo 91.12 da Lei do IRPF, relativos a todas e cada unha das entidades non residentes cuxas rendas deban incluírse na base impoñible do   IRPF.

2. Os contribuíntes que efectuasen no exercicio  investimentos anticipados  de futuras dotacións á Reserva para Investimentos nas Canarias deberán presentar conxuntamente coa declaración do IRPF unha comunicación da materialización anticipada do exercicio e o seu sistema de financiamento, conforme ao previsto no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

3. Os contribuíntes que soliciten a devolución mediante cheque nominativo sen cruzar do Banco de España : deberán presentar conxuntamente coa declaración do   IRPF escrito contendo a devandita solicitude.

4. Os contribuíntes que, de acordo co que se dispón no artigo 89.1 da Lei do Imposto de Sociedades, comuniquen a realización de operacións de fusión ou de escisión nas que nin a entidade transmitente nin a entidade adquirente teñan a súa residencia fiscal en España e en que non sexa de aplicación o réxime establecido no artigo 84 da citada Lei do Imposto sobre Sociedades, por non dispor a transmitente dun establecemento permanente situado neste país, deberán, ademais de consignar no recadro correspondente do modelo de declaración do IRPF a opción polo réxime especial, como socio residente afectado, presentar os seguintes documentos:

  • Identificación das entidades participantes na operación e descrición da mesma.

  • Copia da escritura pública ou documento equivalente que corresponda á operación.

  • No caso de que as operacións se realizasen mediante unha oferta pública de adquisición de accións, tamén deberá achegarse copia do folleto informativo.

En todos os casos en que haxa que presentar documentación adicional, os documentos ou escritos e, en xeral, calquera outros non contemplados expresamente nos propios modelos de declaración que deban acompañarse a esta, poderán presentarse a través do rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria que regula a Resolución do 28 de decembro de 2009 (BOE do 29 de decembro). Tamén poderán presentarse no Rexistro presencial da Axencia Estatal de Administración Tributaria e en calquera dos rexistros aos que se refire o apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os descendentes ou ascendentes que se relacionen nas deducións por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo deberán dispor de número de identificación fiscal.

Cando sexa de aplicación a dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, cumprirá que os membros integrados na unidade familiar dispoñan de Número de Identificación Fiscal (NIF).