Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Prazo e forma de presentación das declaracións do IRPF 2022

Prazo de presentación das declaracións do IRPF

O prazo de presentación das declaracións do IRPF correspondente ao exercicio 2022, calquera que sexa o seu resultado, será o comprendido entre os días 11  de abril e 30 de xuño de 2023, ambos os dous incluídos.

Todo iso, sen prexuízo do prazo de domiciliación bancaria das declaracións (ata o  27 de xuño de 2023) que se comenta neste  mesmo  capítulo.

Forma de presentación das declaracións do IRPF

En xeral

De acordo co artigo 2 da Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, as declaracións do IRPF, así como o correspondente documento de ingreso ou devolución, poderán presentarse da seguinte forma:

a) Presentación electrónica por Internet, que poderá ser efectuada mediante algún dos seguintes sistemas de identificación: certificado electrónico recoñecido, número de referencia ou sistema Cl@ve PIN que se describen neste Capítulo.

b) Presentación da declaración a través da  confirmación do borrador  de declaración que, tal e como se comentou no epígrafe anterior, permite a presentación, ademais de por Internet na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a través da aplicación para dispositivos móbiles, por  teléfono e nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitude de cita, así como nas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a confirmación do borrador de declaración. Neste caso, a declaración deberá presentarse directamente nas citadas oficinas para a súa inmediata transmisión electrónica. Poderanse presentar mediante a confirmación do borrador de declaración as declaracións que hai que devolver ou negativas e as declaracións con resultado a ingresar, sempre que, nestas últimas o contribuínte procedese á domiciliación do ingreso resultante ou, do primeiro prazo se se trata de declaracións en que o contribuínte optou polo fraccionamento do pagamento. No caso de dispositivos móbiles o pagamento do importe da débeda tributaria resultante deberá realizarse necesariamente en dous prazos, mediante domiciliación bancaria de ambos os dous.

Especialidades:

 1. Contribuíntes do IRPF que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria

  Os contribuíntes do IRPF  que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria, regulado nos artigos 138 a 143 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, presentarán a súa declaración de acordo coas regras previstas nos números Un e Dous do apartado sexto da Orde do 30 de setembro de 1999, pola que se aproba o modelo de solicitude de inclusión no sistema de conta corrente en materia tributaria, establécese o lugar de presentación das declaracións tributarias que xeren débedas ou créditos que deban anotarse na devandita conta corrente tributaria e desenvólvese o que se dispón no Real decreto 1108/1999, do 25 de xuño, polo que se regula o sistema de conta corrente en materia tributaria.

 2. Contribuíntes que están obrigados a presentar, ademais, declaración polo Imposto sobre Patrimonio

  Os contribuíntes que presenten declaración polo Imposto sobre Patrimonio, estarán obrigados a utilizar a vía electrónica a través de Internet para a presentación da declaración do IRPF, debendo utilizar a vía electrónica, a través de Internet ou do teléfono para confirmar, se é o caso, o borrador da declaración do IRPF.

 3. Contribuíntes con residencia habitual no estranxeiro ou desprazados fóra do territorio español

  Os contribuíntes que teñan a súa residencia habitual no estranxeiro e aqueles que se encontren fóra do territorio nacional durante os prazos de presentación das declaracións do IRPF poderán confirmar e presentar o borrador de declaración e, se é o caso, realizar o ingreso ou solicitar a devolución por vía electrónica, a través de Internet ou do teléfono nos termos, condicións e de acordo co procedemento exposto no apartado "Confirmación e presentación do borrador ".

 4. Declaracións do IRPF de cónxuxes non separados legalmente en que un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución

  No caso de declaracións de cónxuxes non separados legalmente en que, ao abeiro do que se dispón no artigo 97.6 da Lei do IRPF, un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución, as declaracións correspondentes a ambos os dous cónxuxes deberán presentarse de forma simultánea e conxuntamente no lugar que corresponda en función de que o resultado final das súas declaracións como consecuencia da aplicación do mencionado procedemento sexa a ingresar ou a devolver.