Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplos de contribuíntes obrigados a declarar

A título de exemplo, están obrigados a declarar, entre outros, os seguintes contribuíntes:

 • Os contribuíntes que percibisen rendementos íntegros do traballo procedente dun mesmo pago por un importe superior a 22.000 euros anuais.

 • Os contribuíntes que percibisen durante 2022 rendementos íntegros do traballo por un importe superior a 14.000 euros nos seguintes supostos:

  1. Cando procedan de máis dun pagador, se a suma das cantidades procedentes do segundo e restantes pagadores, por orde de contía, supera a cifra de 1.500 euros anuais.

   Covid-19: en 2022 finalizan os ERTEs vinculadas crises sanitarias ocasionadas polo Covid-19 .

   Non obstante, para facilitar a transición aos novos expedientes de regulación temporal de emprego dos artigos 47 e 47 bis do Estatuto dos Traballadores, a disposición adicional primeira do Real Decreto-lei 2/2022, do 22 de febreiro (BOE do 23 de febreiro), estableceu a prórroga automaticamente ata o 31 de marzo de 2022 dos expedientes aos que se refería o artigo 1 do Real Decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro ou que fosen autorizados con base no que se dispón nos artigos 2 e 5.1 do Real Decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, incluídos os autorizados de acordo coa disposición transitoria única da mesma sempre que estivesen vixentes a 24 de febreiro de 2022.

   En caso de ERTE o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)  asume o pagamento da prestación por desemprego  e pasa a ser considerado  outro pagador para o contribuínte.

   Atendendo a  iso, e sempre que o resto das rendas encóntrense dentro dos límites que en cada caso sinálanse no artigo 96 da Lei IRPF, non estarán obrigados a declarar polo IRPF os contribuíntes  que obteñan rendementos de traballo, cando nestes casos de expedientes de regulación temporal de emprego  (ERTE) a suma dos rendementos de traballo procedente de máis dun pagador  non superen os 14.000 euros ou, se é o caso, de 22.000 euros, se a suma das cantidades percibidas do segundo e restantes pagadores, por orde de contía, non superen no seu conxunto a cantidade de 1.500 euros anuais.

  2. Cando se trate de pensionistas con varias pensións cuxas retencións non se practicasen de acordo coas determinadas pola Axencia Tributaria, previa solicitude do contribuínte para ese fin, por medio do modelo 146.

  3. Cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas.

  4. Cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter.

  5. Cando se perciban rendementos íntegros do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.

 • Os contribuíntes que fosen titulares de bens inmobles de uso propio distinto da vivenda habitual e do solo non edificado, cuxas rendas imputadas canda os rendementos derivados de Letras do Tesouro e o importe das subvencións para a adquisición de vivenda de protección oficial ou de prezo taxado e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas sexa superior a 1.000 euros anuais.

 • Os contribuíntes titulares de actividades económicas, incluídas as agrícolas e gandeiras, sexa cal for o método de determinación do rendemento neto das mesmas, sempre que os rendementos íntegros canda os do traballo e do capital, así como o das ganancias patrimoniais sexa superior a 1.000 euros anuais.

 • Os contribuíntes que obtivesen perdas patrimoniais en contía igual ou superior a 500 euros anuais.

 • Os contribuíntes titulares de inmobles arrendados (pisos, locais, prazas de garaxe), cuxos rendementos totais, exclusivamente procedentes dos citados inmobles, ou conxuntamente cos rendementos do traballo, do capital mobiliario, de actividades económicas e ganancias patrimoniais excedan de 1.000 euros anuais.