Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Exencións en rendementos de traballo

• Dietas

Normativa: Arts. 17.1.d) Lei IRPF e 9 Regulamento  IRPF

As dietas e asignacións para gastos de viaxe exceptuada de gravame.

Véxase o apartado sobre "Consideración fiscal das dietas e asignacións para gastos de viaxe" no Capítulo 3 deste manual.

• Rendementos de traballo en especie exenta

As rendas en especie que, de acordo co artigo 42.3 da Lei do IRPF, teñen a consideración de rendementos do traballo exento.

Véxase ao respecto o apartado sobre "Rendementos de traballo en especie exenta" no Capítulo 3 deste manual.

• Rendementos de traballo dos tripulantes de buques canarios

Normativa: Arts 73.2 e 3; 75.1 e 3 Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias (BOE do 7 de xullo).

Está exenta o 50 por 100 dos ingresos íntegros procedentes do traballo persoal reportados con ocasión da navegación polos tripulantes de buques inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras das Canarias e de buques adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional, sempre que os devanditos tripulantes sexan contribuíntes do IRPF.

Tratandose de buques adscritos a servizos regulares de pasaxeiros entre portos da Unión Europea, a exención anterior unicamente resultará de aplicación aos tripulantes que sexan nacionais dalgún Estado membro da Unión Europea ou dalgún dos Estados Parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

Así mesmo, desde o 1 de xaneiro de 2021, este incentivo é aplicable tamén aos tripulantes, contribuíntes do IRPF , dos buques de empresas navieiras inscritas no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras que estivesen rexistrados noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, porque nestes casos, co fin de axeitar o Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras ás Directrices comunitarias sobre axudas prestadas ao transporte marítimo, contidas na Comunicación C (2004) 43 da Comisión Europea, estableceuse que os devanditos buques teñen a consideración de inscritos no Rexistro Especial, sempre que cumpran cos mesmos requisitos e condicións que os inscritos.

Importante: a aplicación da exención para os “Rendementos do traballo dos tripulantes de determinados buques de pesca”, que recolle a disposición adicional cuadraxésimo primeira da Lei do IRPF, está condicionada á súa compatibilidade co ordenamento comunitario, circunstancia que implica que a mesma debe aprobarse pola Unión Europea. Na medida en que este feito aínda non se produciu, non é aplicable en 2022.

• Rendementos de traballo percibido da Organización Internacional de Comisións de Valores

Normativa: Disposición adicional terceira Lei 55/1999, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 30 de decembro)

Están exentos os rendementos do traballo percibido da Organización Internacional de Comisións de Valores, na súa condición de asociación de utilidade pública, polo secretario xeral, o persoal directivo e o persoal laboral que desempeñen unha actividade directamente relacionada co obxecto estatutario da organización.

• Rendementos de traballo percibido de Consello Internacional de Supervisión Pública de estándares de auditoría, ética profesional

Normativa: Disposición adicional segunda Lei 4/2006, do 29 de marzo (BOE do 30 de marzo)

Están exentos os rendementos do traballo recibido do Consello Internacional de Supervisión Pública de estándares de auditoría, ética profesional e materias relacionadas percibidos polo secretario Xeral, o persoal directivo e o persoal laboral que desempeñen unha actividade directamente relacionada co seu obxecto estatutario.

Esta exención non resulta aplicable cando as persoas físicas ás que se refire a mesma ostenten a nacionalidade española ou tivesen a súa residencia en territorio español con anterioridade ao inicio do desempeño da actividade relacionada no Consello.