Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

17. Rendementos do traballo percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro, co límite de 60.100 euros anuais

Normativa: Arts. 7.p) Lei IRPF e 6 Regulamento IRPF

Requisitos

Están exentos os rendementos de traballo percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro cando se dean  os seguintes requisitos:

a) Que os traballos se realicen para unha empresa ou entidade non residente en España ou un establecemento permanente radicado no estranxeiro .

En particular, cando a entidade destinataria dos traballos estea vinculada coa entidade empregadora do traballador ou con aquela en que preste os seus servizos, entenderanse que os traballos se realizaron para a entidade non residente cando de acordo co previsto no artigo 18.5 da LIS poida considerarse que se prestou un servizo intragrupo á entidade non residente porque o citado servizo produza ou poida producir unha vantaxe ou utilidade á entidade destinataria.

Nota: para a aplicación desta exención ás rendas obtidas no estranxeiro por funcionarios destacados en organismos internacionais véxase a sentenza do Tribunal Supremo núm. 428/2019, do 28 de marzo (ROJ: STS 1056/2019).

b) Que no territorio en que se realicen os traballos aplíquese un imposto de natureza idéntica ou análoga á do IRPF e non se trate dun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

Considérase cumprido este requisito cando o país ou territorio en que se realicen os traballos teña subscrito con España un convenio para evitar a dobre imposición internacional que conteña cláusula de intercambio de información. Para o resto de países (cos que non exista Convenio), haberá que estar á existencia dun imposto idéntico ou análogo.

Pode acceder á listaxe de Convenios de dobre imposición asinada por España na web da AEAT https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Atención: aínda que o artigo 7.p) da Lei do IRPF refírese expresamente a "paraísos fiscais" ten que terse en conta que, segundo a nova disposición adicional décima da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, todas referencias efectuadas na normativa do IRPF a paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación entenderanse efectuadas á definición de xurisdición non cooperativa que establece a disposición adicional primeira da mencionada Lei 36/2006, na súa redacción vixente a partir do 11 de xullo de 2021, e que se comenta na o capítulo 10 deste manual.

Non obstante, mentres non se aprobe por Orde Ministerial os países ou territorios que teñen a consideración de xurisdición non cooperativa, terán a devandita consideración os países ou territorios previstos no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios que se consideran como paraísos fiscais (disposición transitoria segunda de Lei 36/2006, do 29 de novembro). 

Véxase a relación de países e territorios cualificados regulamentariamente como  paraísos fiscais  e as notas sobre a citada relación de países e territorios que figuran no Capítulo 10 deste manual.

Cuantificación do importe exento

A exención terá un límite máximo de 60.100 euros anuais.

Para o cálculo da retribución correspondente aos traballos realizados no estranxeiro, deberán tomarse en consideración os días que efectivamente o traballador estivo desprazado no estranxeiro, así como as retribucións específicas correspondentes aos servizos prestados no estranxeiro.

Con esta finalidade, a Sentenza do Tribunal Supremo número 274/2021, do 25 de febreiro de 2021, recaída en recurso de casación núm. 1990/2019. (ROJ: STS 607/2021), fixou como criterio interpretativo que deben entenderse comprendidos para o cómputo do importe da exención os días de desprazamento ao país de destino ou de regreso a España.

Para o cálculo do importe dos rendementos reportados cada día polos traballos realizados no estranxeiro, á marxe das retribucións específicas correspondentes aos citados traballos, aplicarase un criterio de reparto proporcional tendo en conta o número total de días do ano.

Incompatibilidade co réxime de excesos

Finalmente, esta exención é incompatible, para os contribuíntes destinados no estranxeiro, co  réxime de excesos  excluídos de tributación por retribucións percibidas por empregados de empresas e funcionarios destinados no estranxeiro previstos no artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, calquera que sexa o seu importe. O contribuínte poderá optar pola aplicación do réxime de excesos en substitución desta exención.

A diferenza do réxime de excesos do artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, son compatibles coa exención por traballos realizados no estranxeiro, as cantidades percibidas en concepto de desprazamento e estancia ás que resulte de aplicación o réxime xeral de dietas exceptuadas de gravame do artigo 9.A.3.a) do Regulamento do IRPF.

Exemplo :

Don J.L.M. foi enviado pola súa empresa desde o día 1 de abril a 30 de xuño de 2022 a unha empresa filial situada no Brasil con obxecto da formación e perfeccionamento do persoal da devandita filial. Unha vez realizado o devandito traballo, don J.L.M. retorno a España, continuando na empresa no seu réxime normal de traballo e salario.

Como retribución especifica polos servizos prestados no estranxeiro don J.L.M percibiu a cantidade de 10.250 euros.

Así mesmo, para cubrir os gastos correspondentes a desprazamento e manutención durante a súa estancia no Brasil a empresa compro e pagamento os billetes de avión e abóolle 80 euros ao día durante os tres meses que prestou os seus servizos na filial para gastos de manutención.

Determinar o importe exento da retribución correspondente aos traballos realizados no estranxeiro, sabendo que o salario anual que percibe da súa empresa ascende a 75.000 euros.

Solución:

Ao cumprirse, segundo os datos do exemplo, os requisitos establecidos pola normativa do IRPF, procede aplicar a exención cuxa cuantificación efectúase da seguinte forma:

a) Retribucións reportadas durante os días de estancia no estranxeiro:

  • Correspondente ao salario: (75.000 ÷ 365) x 91 = 18.698,63
  • Correspondente aos servizos prestados no estranxeiro (*) = 10.250
  • Total (18.698,63 + 10.250) = 28.948,63

(*) Os billetes de avión e os gastos de manutención diarios están exentos porque non superan o límite legal. Véxase o apartado sobre  dietas e  asignacións para gastos de viaxe exenta no Capítulo 3 deste manual. (Volver)

b) Importe da exención: (18.647,54 + 10.250) = 28.948,63 (**)

(**) Este importe entra dentro do límite máximo de exención anual que son  60.100,00 euros