Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Funcionarios e empregados con destino no estranxeiro

Réxime de excesos

Nos termos establecidos no artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, ten a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso que perciban sobre as retribucións totais que obterían, no suposto de acharse destinados en España, as seguintes persoas con destino no estranxeiro, sempre que sexan contribuíntes polo IRPF.

  • Funcionarios públicos españois.

  • Persoal ao servizo da Administración do Estado.

  • Funcionarios e persoal ao servizo doutras Administracións Públicas.

  • Empregados de empresas con destino no estranxeiro.

Importante : nestes supostos non se esixe o requisito de que o desprazamento e permanencia  do perceptor sexa por un período continuado inferior a nove meses. Así mesmo, a aplicación deste réxime de dietas exceptuadas de gravame é incompatible coa exención para os rendementos percibidos por traballos realizados no estranxeiro [art.7.p) Lei IRPF]. 

Cálculo do importe exento

  • Tratandose de funcionarios públicos españois con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obterían no suposto de acharse destinados en España, como consecuencia da aplicación dos módulos e da percepción das indemnizacións previstas nos artigos 4, 5 e 6 do Real decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios destinados no estranxeiro, e calculando o devandito exceso na forma prevista no devandito Real decreto, e a indemnización prevista no artigo 25.1 e 2 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

  • No suposto de persoal ao servizo da Administración do Estado con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obtería por soldos, trienios, complementos ou incentivos, no suposto de acharse destinado en España. Con esta finalidade, o órgano competente en materia retributiva acordará as equiparacións retributivas que poidan corresponder ao devandito persoal se estivese destinado en España.

  • No caso de empregados de empresas, con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obterían por soldos, xornais, antigüidade, pagas extraordinarias, incluso a de beneficios, axuda familiar ou calquera outro concepto, por razón de cargo, emprego, categoría ou profesión no suposto de acharse destinados en España.

Incompatibilidade

O contribuínte poderá optar pola aplicación deste réxime de excesos en substitución da exención para os rendementos percibidos por  traballos efectivamente realizados no estranxeiro  que se comenta no Capítulo 2.