Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

h) Bolsas non exentas

Son rendementos de traballo as bolsas ás que non resulte aplicable a  exención comentada  no Capítulo 2.

Lembre: o artigo 7.j) da Lei do IRPF declara exentas as bolsas públicas, as bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, e as bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social, percibidas para cursar estudos regrados, tanto en España como no estranxeiro, en todos os niveis e graos do sistema educativo, nos termos que regulamentariamente se establezan.

Así mesmo, tamén se consideran exentas, nos termos que establece o artigo 2 do Regulamento do IRPF, as bolsas públicas e as concedidas polas entidades sen fins lucrativos e fundacións bancarias mencionadas anteriormente para investigación no ámbito descrito polo Real decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación, así como as outorgadas por aquelas con fins de investigación aos funcionarios e demais persoal ao servizo das Administracións Públicas e ao persoal docente e investigador das universidades.