Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

k) Achegas realizadas ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade

Por expresa disposición legal teñen, en todo caso, a consideración de rendementos do traballo as achegas realizadas ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade regu­lado na Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade e de modificación do Código Civil, da Lei de Enxuizamento Civil e da Normativa Tributaria con esta finalidade (BOE do 19 de novembro), nos termos que a continuación indícanse.

Achegas a patrimonios protexidos que constitúen rendementos do traballo para o titular do devandito patrimonio.

Normativa: Disposición adicional décimo oitava Lei  IRPF.

As achegas realizadas ao patrimonio protexido teñen a consideración de rendementos do traballo para a per­sona con discapacidade titular do devandito patrimonio, cos seguintes límites e condicións:

 1. Cando os aportantes son contribuíntes do IRPF, ata o importe de 10.000 euros anuais por cada aportante e de 24.250 euros anuais para o conxunto de todos os aportantes.

 2. Cando os aportantes son contribuíntes do Imposto sobre Sociedades,  sempre que as achegas fosen gasto dedu­cible no Imposto sobre Sociedades, co límite de 10.000 euros anuais. Este límite é independente dos indicados no número 1° anterior.

 3. No caso de achegas non monetarias, tomarase como importe da achega o que resulte do previsto no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro).

  Nestes casos, a persoa con discapacidade titular do patrimonio protexido subrogarase na posición do aportante respecto da data e o valor de adquisición dos bens e dereitos achegados, sen que, para os efectos de ulteriores transmisións, resulten de aplicación, se é o caso, os coeficientes redutores previstos na disposición transitoria novena da Lei do IRPF.

O importe das achegas que, por exceder dos límites e condicións anteriormente comentados, non teña a consideración de rendementos do traballo estará suxeito ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Finalmente, as cantidades que, nos termos anteriormente comentados, teñan a consideración de rendementos do traballo non están suxeitas a retención ou ingreso a conta.

Integración dos rendementos do traballo na base impoñible da persoa con discapacidade

A integración dos rendementos do traballo na base impoñible do IRPF do contribuínte con discapacidade, titular do patrimonio protexido, efectuarase só polo importe en que estes rendementos excedan de tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM ), importe este que no exercicio 2022 ascende a  24.318,84 euros (8.106,28 euros x 3).

Véxase ao respecto a  exención prevista no artigo 7.w da Lei do IRPF para os rendementos do traballo derivado das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondente ás achegas aos sistemas de previsión social que se comenta no Capítulo 2.

Disposición das achegas polo titular do patrimonio protexido

Normativa: Art. 54.5 Lei IRPF

A disposición no período impositivo en que se realiza a achega ou nos catro seguintes de calquera ben ou dereito achegado ao patrimonio protexido da persoa con discapacidade determinará as seguintes obrigas fiscais para o seu titular:

 1. Se o aportante foi un contribuínte do IRPF, o titular do patrimonio protexido que recibiu a achega deberá integrar na base impoñible a parte da achega recibida que hubie­ra deixado de integrar no período impositivo en que recibiu a achega como consecuencia da regra de integración comentada no punto anterior.

  Para tal fin, deberá presentar a correspondente autoliquidación complementaria con inclusión dos xuros de mora que procedan, no prazo que medie entre a data en que se pro­duzca a disposición e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a devandita disposición.

 2. Se o aportante foi un contribuínte do Imposto sobre Sociedades,  deben distinguirse dous casos:

  • No caso de que  o titular do patrimonio protexido sexa o traballador da sociedade que realiza a achega, será este (o traballador) como titular do patrimonio protexido  o que deberá  integrar na súa base impoñible a parte da achega recibida que hubie­ra deixado de integrar no período impositivo en que recibiu a achega como consecuencia da aplicación da exención prevista no artigo 7.w)  da Lei do IRPF e presentar a correspondente autoliquidación complementaria nos termos antes indicados.

   Con esta finalidade o devandito traballador titular do patrimonio protexido deberá comunicar ao empregador que efectuou as achegas as disposicións que se realizase no período impositivo.

  • No caso  en que a achega se realizase ao patrimonio protexido dos parentes, cónxuxes ou persoas a cargo dos traballadores en réxime de tutela ou acollemento, a obriga descrita no caso  anterior deberá ser cumprida polo traballador da sociedade aportante, correspondendolle a este  comunicar ao  seu  empregador  as disposicións que se realizasen no período impositivo.

Na disposición de bens ou dereitos homoxéneos entenderase que foron dispostos os achegados en primeiro lugar. A regularización comentada non se producirá no caso de falecemento do titular do patrimonio protexido, do aportante ou dos traballadores da sociedade.

Atención: no referente á repercusión fiscal que a  disposición anticipada  das achegas realizadas polo titular do patrimonio protexido ten para os aportantes véxase  o Capítulo 13.