Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Concepto

Exceptúanse de gravame e, polo tanto, non terán que computarse entre os rendementos íntegros do traballo, as cantidades percibidas polo empregado ou traballador en concepto de dietas e asignacións para gastos de viaxe destinada a compensar os gastos normais de manutención e estancia en restaurantes, hoteis e demais establecementos de hostalaría, de­vengadas por gastos en municipio distinto do lugar do traballo habitual do perceptor e de que constitúa a súa residencia.

Cando se trate de desprazamento e permanencia por un período continuado superior a nove meses nun mesmo municipio, non se exceptuarán de gravame o devandito asignacións. Con esta finalidade, non se descontará o tempo de vacacións, enfermidade ou outras circunstancias que non impliquen alteración do destino nun mesmo municipio.

Para considerar que deixan de quedar exceptuadas de gravame as asignacións para gastos de viaxe, o artigo 9.A.3) do Regulamento do IRPF esixe que o desprazamento se realice de forma ininterrompida, sen solución de continuidade, mantendose o desprazamento por un período superior a nove meses, con independencia da actividade que se realice e as características desta . Criterio fixado polo Tribunal Supremo na Sentenza número 229/2022, do 23 de febreiro (ROJ: STS 668/2022).