Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Candidatos a xurado, xurados e membros de mesas electorais

Están exceptuadas de gravame as cantidades percibidas en concepto de desprazamentos, aloxamento e manutención polos candidatos a xurados e polos xurados titulares e suplentes como consecuencia do cumprimento das súas funcións, segundo o previsto no Real decreto 385/1996, do 1 de marzo, polo que se establece o réxime retributivo e indemnizatorio do desempeño das funcións do xurado (BOE do 14 de marzo). As contías fixadas no mesmo foron actualizadas pola Resolución do Ministerio da Presidencia do 21 de xullo de 2006  (BOE do 26 de xullo).

Tamén están exceptuadas de gravame as cantidades percibidas polos membros das Mesas Electorais, de acordo co que se establece na Orde INT/282/2019, do 7 de marzo, de regulación da dieta dos membros das mesas electorais (BOE do 14 de marzo).