Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Centros de traballo móbil ou itinerante

O réxime xeral de dietas e gastos de viaxe exceptuada de gravame tamén resulta aplicable ás asignacións para gastos de locomoción, manutención e estancia que perciban os traballadores contratados especificamente para prestar os seus servizos en empresas con centros de traballo móbil ou itinerante, sempre que aquelas asignacións correspondan a desprazamentos a municipio distinto de que constitúa a residencia habitual do traballador.

Considérase empresa móbil ou itinerante aquela que, polas características propias da actividade que realiza, require un desprazamento necesario dos seus traballadores aos lugares onde os seus servizos son requiridos. A definición de centro de traballo móbil ou itinerante está asociada co desprazamento dos traballadores aos distintos lugares en que a empresa debe prestar os seus servizos, de tal forma que neste tipo de contratos de traballo é consubstancial a aceptación, por parte do traballador, da indeterminación do Centro onde teñen que prestarse os servizos. En definitiva, o traballador realizando a súa actividade no mesmo centro de traballo, desprázase con el. Teñen esta consideración, por exemplo, os circos e determinadas empresas de montaxes e instalacións eléctricas e telefónicas.