Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Funcionarios e empregados con destino en España

Considéranse como asignacións para gastos normais de manutención e estancia en hoteis, restaurantes e demais establecementos de hostalaría exclusivamente as cantidades que se re­cogen no cadro: Asignacións para gastos de manutención e estancia exceptuada de gravame.

Importante : para os efectos da aplicación da exención, o pagador deberá acreditar o día e o lugar do desprazamento, así como a súa razón ou motivo. O exceso sobre as canti­dades indicadas está suxeito a gravame en concepto de rendementos do traballo.

Asignacións para gastos de manutención e estancia exceptuada de gravame

1. Pernoitando en municipio distinto  do lugar de traballo e de residencia do perceptor EspañaEstranxeiro
Gastos de estancia, con carácter xeral O importe dos gastos que se xustifiquen
Gastos de estancia (condutores de vehículos de transporte de mercadorías por estrada sen xustificación de gastos) 15,00 euros/día 25,00 euros/día
Gastos de manutención 53,34 euros/día 91,35 euros/día
2. Sen pernoitar en municipio distinto do lugar de traballo e de residencia do perceptor EspañaEstranxeiro
Manutención, con carácter xeral 26,67 euros/día 48,08 euros/día
Manutención (persoal de voo) 36,06 euros/día (*) 66,11 euros/día (*)

Nota aos cadros:

(*) Se nun mesmo día producísense desprazamentos en territorio español e ao estranxeiro, a contía aplicable será a que corresponda segundo o maior número de voos realizados.(Volver)

Exemplo:

Durante tres días do mes de abril de 2022, don L.G.R. foi enviado pola súa empresa desde o municipio en que reside e traballa a outro, distante 500 Km, para realizar determinadas xestións comerciais, acreditando o pagador tales circunstancias. En concepto de dietas e gastos de locomoción percibiu 760 euros, pernoitando dous días da viaxe.

Como xustificantes dos gastos, conserva o billete de ida e volta de avión cuxa contía ascende a 210 euros e a factura do hotel que ascende a 195 euros.

Que cantidade da percibida en concepto de dietas e gastos de desprazamento deberá declarar don L.G.R. en concepto de ingresos íntegros para os efectos do IRPF ?

Solución

Importe percibido = 760,00

Gastos exceptuados de gravame:

  • Locomoción: xustificados (billete de avión) = 210,00
  • Estancia: xustificados (factura do hotel) = 195,00
  • Manutención [(53,34 x 2) + 26,67] = 133,35
  • Total = 538,35

Ingresos íntegros fiscalmente computables: (760,00 - 538,35) = 221,65