Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 1ª: Determinación do rendemento íntegro do traballo

Os rendementos monetarios do traballo deben computarse polo importe íntegro ou bruto reportado, é dicir, sen descontar as cantidades que fosen deducidas polo pagador en concepto de gastos deducibles nin as retencións a conta do IRPF practicado sobre os devanditos rendementos.

Para os efectos de cubrir a autoliquidación, se os rendementos se perciben nunha unidade monetaria distinta do euro deberán converterse nesta última moeda aplicando o tipo de cambio oficial. Con esta finalidade, e segundo o que se dispón no artigo 36 da Lei 46/1998, de 17 de decembro de 1998, sobre introdución do Euro, terá a consideración de cambio oficial da moeda nacional fronte a outras divisas o que publique para o euro o Banco Central Europeo, por si ou a través do Banco de España.

Os rendementos do traballo en especie deben computarse pola cantidade que resulte de sumar ao valor da retribución recibida, determinado conforme ás regras indicadas no epígrafe correspondente deste mesmo Capítulo, o ingreso a conta que correspondese realizar ao pagador da mesma, sempre que o seu importe non fose repercutido ao traballador.

Como regra xeral, os rendementos íntegros compútanse na súa totalidade de acordo co que  acabamos de indicar, agás que sexa de aplicación algunha das reducións que se comentan a continuación:

  1. Reducións aplicables sobre determinados rendementos íntegros