Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regra xeral de valoración e ingreso a conta

Regra xeral de valoración

Normativa: Art. 43.1 Lei IRPF

Con carácter xeral, as retribucións en especie deben valorarse polo seu valor normal no mercado. Non obstante, na valoración de determinadas retribucións do traballo en especie deben aplicarse as  normas especiais de valoración  que máis adiante coméntanse.

Ingreso a conta

Normativa: Arts. 43.2 Lei IRPF e 102 Regulamento  IRPF

Ao importe da valoración da retribución en especie do traballo se lle adicionará o ingreso a conta que corresponda realizar ao pagador das devanditas retribucións, con independencia de que o devandito ingreso a conta fose efectivamente realizado. A contía do ingreso a conta será a que resulte de aplicar a porcentaxe de retención que corresponda sobre a valoración da retribución en especie.

Malia o anterior, non procederá adicionar o ingreso a conta nos seguintes supostos:

  1. Cando non exista obriga de efectuar ingresos a conta sobre retribucións en especie do traballo, como é o caso das contribucións satisfeitas polos promotores de plans de pensións, de plans de previsión social empresarial e de mutualidades de previsión social que reduzan a base impoñible.

  2. Cando o ingreso o ingreso a conta fose repercutido ao traballador.

En definitiva, nas retribucións en especie o rendemento íntegro do traballo óbténse mediante a suma da valoración da retribución en especie máis o importe do ingreso a conta non repercutido ao traballador. Así pois:

Rendemento íntegro = Valoración + Ingreso a conta non repercutido