Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Outras regras especiais

a. Préstamos con tipos de xuro inferiores ao legal do diñeiro, concertados con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1992

A valoración realizarase pola diferenza entre o importe dos intereses efectivamente pa­gados e o que resultaría de aplicar o xuro legal do diñeiro vixente para cada exercicio. Para o ano 2022, o xuro legal do diñeiro foi fixado no 3 por 100.

Véxase a disposición adicional cuadraxésimo sexta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

Porén, non teñen a consideración de retribucións en especie os préstamos con tipo de xuro inferior ao legal do diñeiro concertado con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1992 e cuxo principal fose posto a disposición do prestameiro tamén con anterioridade á devandita data. Véxase ao respecto a disposición adicional segunda da Lei do IRPF.

b. Outras retribucións en especie que se valoran polo custo para o empregador, incluídos os tributos que graven a operación

  • As prestacións en concepto de manutención, hospedaxe, viaxes e similares.

  • As primas ou cotas satisfeitas en virtude de contrato de seguro ou outro similar.

  • As cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudos e manutención do contribu­yente ou doutras persoas ligadas ao mesmo por vínculo de parentesco, incluídos os afíns, ata o cuarto grao inclusive.

c. Contribucións satisfeitas por promotores de plans de pensións, contribucións sa­tisfechas por empresas promotoras reguladas na Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de decembro de 2016, cantidades satisfeitas por empresarios para facer fronte a compromisos por pensións e cantidades satisfeitas por empresa­rios a seguros de dependencia

A valoración coincidirá co importe das contribucións ou cantidades satisfeitas que fosen imputadas ao perceptor.

Precisión : teñase en conta que, con efectos  desde o 13 de xaneiro de 2019,  a Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de decembro de 2016, derrogou a Directiva 2003/41/CE a que se refire o artigo 43.1.1ª.e) da Lei do IRPF.

d. Dereitos especiais de contido económico que se reserven os fundadores ou promo­tores dunha sociedade como remuneración de servizos persoais

Normativa: Arts. 47 Regulamento IRPF

Cando os dereitos consistan nunha porcentaxe sobre os beneficios da entidade se valo­rarán, como mínimo, no 35 por 100 do valor equivalente do capital social que permita a mesma participación nos beneficios que a recoñecida aos citados dereitos. Porén, as posteriores retribucións pola tenza deses dereitos constituirán rendementos do capital mobiliario.

O valor conxunto destes dereitos especiais non poderá exceder do 10 por 100 dos beneficios netos obtidos segundo balance, unha vez deducida a cota destinada a reserva legal e por un período máximo de 10 anos, de acordo co disposto polo artigo 27  do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo.

e. Regra preventiva de valoración: prezo ofertado ao público

Normativa: Art. 43.1.1º f) Lei IRPF e 48 Regulamento IRPF

Cando o rendemento do traballo en especie sexa satisfeito por empresas que teñan como actividade habitual a realización das actividades que dan lugar ao mesmo, a valoración non poderá ser inferior ao prezo ofertado ao público do ben, dereito ou servizo de que se trate.

Considerarase prezo ofertado ao público o previsto no artigo 60 do texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores E usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro (BOE do 30 de novembro), deducien­do os descontos ordinarios ou comúns. Teñen esta consideración os seguintes:

  1. Os descontos que sexan ofertados a outros colectivos de similares características aos tra­bajadores da empresa.

  2. Os descontos promocionais que teñan carácter xeral e encóntrense en vigor no momento de satisfacer a retribución en especie.

  3. Calquera outro distinto dos anteriores, sempre que non excedan do 15 por 100 nin de 1.000 euros anuais.

    Véxase ao respecto  a disposición adicional segunda do Regulamento do IRPF en que se regulan os acordos previos de valoración de retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do ingreso a conta do IRPF.

No caso de cesión do uso de vehículos considerados eficientes enerxeticamente, a valo­ración resultante poderase reducir ata nun 30 por 100, nos termos e condicións que se comentaron neste Capítulo.