Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos que non constitúen rendementos do traballo en especie

Normativa: Art. 42.2 Lei IRPF

Non se consideran rendementos do traballo en especie:

 • Gastos de estudo para a actualización, capacitación ou reciclaxe do persoal emplea­do

  Normativa: Art. 44 Regulamento IRPF

  Inclúense dentro deste concepto os estudos dispostos por institucións, empresas ou em­pleadores e financiados directamente ou indirectamente por eles, aínda que a súa prestación efectiva se efectúe por outras persoas ou entidades especializadas, sempre que, ademais, déanse os seguintes requisitos:

  • Teñan por finalidade a actualización, capacitación ou reciclaxe do seu persoal.

  • Os estudos veñan esixidos polo desenvolvemento das actividades do persoal ou as carac­terísticas dos postos de traballo.

  Nestes casos, os gastos de locomoción, manutención e estancia que se exceptúan de grava­men rexeranse polas regras xerais que se comentan no epígrafe seguinte (dietas e asignacións para gastos de viaxe ).

  Desde o 1 de xaneiro de 2017, enténdese que os estudos foron dispostos e financiados indirectamente polo empregador cando se financien por outras empresas ou entidades que co­mercialicen produtos para os que resulte necesario dispor dunha axeitada formación por parte do traballador, sempre que o empregador autorice tal participación.

 • Gastos por primas ou cotas de seguros de accidente laboral ou de responsabilidade civil do traballador

  As primas ou cotas satisfeitas pola empresa en virtude de contrato de seguro, que cubra única e exclusivamente o risco de accidente laboral ou de responsabilidade civil sobrevido aos empregados no exercicio das súas ocupacións laborais, non teñen a consideración de retribucións en especie.

  Precisións:

  Constitúe retribución en especie, toda póliza de seguros que contrate a empresa en favor dos seus empregados que cubra riscos ou continxencias fóra da actividade laboral e, que ampare, doutra banda, non só ao propio traballador senón tamén, se é o caso, ao cónxuxe e fillos.

  Requírese que o seguro cubra única e exclusivamente o risco de accidente laboral ou de responsabilidade civil sobrevido aos seus traballadores no exercicio das súas actividades laborais. A cobertura do contrato debe acadar ao traballador, entendendo o devandito termo ou expresión – “traballador ”- como persoa que presta servizos retribuídos por conta allea e dentro do ámbito de organización e enderezo doutra persoa, física e xurídica, denominado empregador ou empresario”.

  Así mesmo, para os efectos da cobertura de seguros que se subscriba para cubrir as continxencias de incapacidade ou morte derivada de accidentes de traballo, faise preciso sinalar que a enfermidade profesional se considera un accidente de traballo ou unha variedade do mesmo, e en tanto non se faga unha expresa exclusión na relación xurídica convencional o concepto accidente de traballo inclúe a enfermidade profesional, sendo a única variación que a enfermidade profesional se asenta sobre unha presunción legal xurdida dun dobre listaxe de actividades e enfermidades (Sentenzas do TS de 25-11-92; 19-7-91; 25-9-91).

 • Préstamos concertados con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992

  Normativa: Disposición adicional segunda Lei IRPF

  Non teñen a consideración de retribucións en especie, os préstamos con tipo de xuro in­ferior ao legal do diñeiro concertado con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992, sempre que o principal fose posto a disposición do prestameiro con anterioridade á devandita data.