Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo

Normativa: Arts. 23.3 Lei IRPF e 15 Regulamento  IRPF

Rendementos aos que se aplica e porcentaxe de redución

Unha vez practicada, se procede, a redución por arrendamento de inmobles destinados a vivenda,  poderá efectuarse a redución do 30 por 100 do rendemento neto resultante nos seguintes supostos:

 1. Rendementos netos cuxo período de xeración sexa superior a dous anos, sempre que se imputen a un único período impositivo.

 2. Rendementos netos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, cando se imputen nun único período impositivo.

  Teñen a consideración de rendementos do capital inmobiliario obtidos de forma notoriamente irregular no tempo. exclusivamente os seguintes:

  • Importes obtidos polo traspaso ou a cesión do contrato de arrendamento de locais de negocio.

   Nos supostos de traspaso ou cesión do contrato de arrendamento de locais de negocio, debe precisarse que a cantidade que reciba o titular do inmoble, é dicir, o propietario ou o titular dun dereito de gozo sobre este, ten a consideración de rendemento do capital inmobiliario obtido de forma notoriamente irregular no tempo.

   Porén, a cantidade que percibe o arrendatario polo traspaso ou a cesión do contrato de arrendamento, ao non ser titular de ningún dereito real sobre o inmoble, non constitúe rendemento do capital inmobiliario, senón ganancia patrimonial. Véxase o exemplo que se contén no Capítulo 11  de determinación da ganancia patrimonial nos supostos de traspaso ou cesión do contrato de arrendamento de locais de negocio.

  • Indemnizacións percibidas do arrendatario, subarrendatario ou cesionario por danos ou desperfectos no inmoble.

  • Importes obtidos pola constitución ou cesión de dereitos de uso ou gozo de carácter vitalicio.

Importe máximo do rendemento ao que se aplica a redución

Unha vez aplicada, se procede, a redución por arrendamento de vivenda a contía do rendemento neto resultante sobre a que se aplicará a redución do 30 por 100 non poderá superar o importe de 300.000 euros anuais.

Teñase en conta que no caso de que existan rendementos irregulares positivos e negativos a base máxima da redución será a súa suma alxébrica.

No caso de que se obteñan varios rendementos irregulares da mesma natureza, e que o seu importe supere o límite de 300.000 euros de contía máxima sobre a que aplicar a redución do 30 por 100, a redución máxima distribuirase proporcionalmente entre todos os rendementos desa natureza.

Rendementos percibidos de forma fraccionada antes do 1 de xaneiro de 2015. Réxime transitorio

Normativa:  Disposición transitoria vixésimo quinta. 3 Lei IRPF

Os rendementos que se viñesen percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 con dereito á aplicación da  redución  por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo previsto no artigo 23.3 da Lei do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014, poderán aplicar a redución actual do 30 por 100 co límite da base máxima de redución de 300.000 euros, a cada unha das fraccións que se imputen a partir do 1 de xaneiro de 2015, sempre que o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

Non obstante, cando se trate de rendementos derivados de compromisos adquiridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 que tivesen previsto o inicio da súa percepción de forma fraccionada en períodos impositivos que se inicien a partir da devandita data, a substitución da forma de percepción inicialmente acordada pola súa percepción nun único período impositivo non alterará o inicio do período de xeración do rendemento.