Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro: Clasificación dos rendementos segundo a súa procedencia

ProcedenciaClase de rendementosExemplos
Valores de renda variable (Accións e outras participacións nos fondos propios de calquera tipo de entidade) Rendementos obtidos pola participación en fondos propios de entidades
 • Dividendos, primas de asistencia a xuntas e participacións en beneficios de entidades
 • Constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo de accións e participacións
 • Calquera utilidade derivada da condición de socio, accionista, asociado ou partícipe
 • Distribución da prima de emisión e redución de capital con devolución de achegas en valores negociados cuxos importes superen o valor de adquisición das respectivas accións

Valores de renda fixa e outra instrumentos financeiros

Capitais propias cedidos a terceiros

Rendementos pactados ou estimados pola cesión a terceiros de capitais propias
 • Intereses de contas ou depósitos
 • Intereses e outros rendementos de títulos de renda fixa (obrigas, bonos)
 • Intereses de préstamos concedidos
Rendementos derivados de operacións realizadas sobre activos financeiros
 • Transmisión, amortización, troco ou reembolso de activos financeiros, tales como:
  • Valores de Débeda Pública (Letras do Tesouro, Bonos e Obrigas do Estado, etc.)
  • Outros activos financeiros
  • Participacións preferentes e débeda subordinada
 • Cesión temporal de activos financeiros  e cesións de créditos
Contratos de seguro de vida ou invalidez e operacións de capitalización Rendementos de contratos de seguros de vida ou invalidez e de operacións de capitalización
 • Prestacións de supervivencia
 • Prestacións de xubilación
 • Prestacións de invalidez
 • Rendas  temporais ou vitalicias por imposición de capitais
Outros elementos patrimoniais de natureza mobiliaria non afectos (Bens ou dereitos) Outros rendementos do capital mobiliario
 • Propiedade intelectual (se o perceptor é persoa distinta do autor)
 • Propiedade industrial (*)
 • Asistencia técnica (*)
 • Arrendamento de bens mobles, negocios ou minas, así como os procedentes do subarrendamento percibido polo subarrendador (*)
 • Cesión do dereito á explotación da imaxe (*)

Nota:

(*) Sempre que os rendementos non deriven de elementos afectos nin se obteñan no ámbito dunha actividade económica. (Volver)