Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos

Os rendementos que deben incluírse na base impoñible xeral, e cuxa tributación se efectúa ao tipo marxinal que corresponda das escalas do IRPF, son os seguintes:

• Rendementos procedentes da propiedade intelectual cando o contribuínte non sexa o autor

Este suposto pode darse naqueles casos en que o beneficiario ou perceptor dos rendementos derivados da propiedade intelectual sexa un terceiro distinto do autor como, por exemplo, un herdeiro.

O tipo de retención e ingreso a conta aplicable aos rendementos do capital mobiliario procedentes da propiedade intelectual cando o contribuínte non sexa o autor,  é en 2022  o 15 por 100.

Rendementos percibidos polos propios autores: os rendementos da propiedade intelectual percibido polos propios autores teñen a consideración fiscal de rendementos do traballo, sempre que se ceda o dereito á súa explotación. Non obstante, cando esta actividade supoña a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos, cualifícanse como rendementos de actividades profesionais ou artísticas.

Finalmente, cando non se ceda o dereito á súa explotación,  cualificaranse como rendementos derivados de actividades empresariais.

• Rendementos procedentes da propiedade industrial

Para que os rendementos derivados da propiedade industrial teñan a consideración de rendementos do capital mobiliario, é preciso que a propiedade industrial non estea afecta a actividades económicas realizadas polo contribuínte, xa que neste caso os rendementos deberán incluírse entre os procedentes das devanditas actividades.

• Rendementos procedentes da prestación de asistencia técnica

Do mesmo xeito que no suposto anterior, a consideración destes rendementos como derivados do capital mobiliario está condicionada ao feito de que a asistencia técnica non se preste no ámbito dunha actividade económica, en cuxo caso os rendementos comprenderanse entre os procedentes da actividade económica desenvolvida.

• Rendementos procedentes do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas

Cualifícanse como rendementos de capital mobiliaria sempre que o arrendamento non constitúa en si mesmo unha actividade económica.

Agora ben, en relación co arrendamento de bens mobles, debe sinalarse que se estes arréndanse conxuntamente co ben inmoble en que se sitúan, o rendemento obtido computarase integramente entre os procedentes do capital inmobiliario.

Así mesmo, debe diferenciarse entre o arrendamento dun negocio e o dun local de negocio:

  1. Arrendamento de negocio: se o obxecto do contrato de arrendamento non son só os bens mobles e inmobles, senón tamén unha unidade económica con entidade propia susceptible de ser inmediatamente explotada, ou pendente para sero de meras formalidades administrativas, trátase dun arrendamento de negocio e o rendemento percibido computarase entre os procedentes do capital mobiliario.

  2. Arrendamento de local de negocio: se o obxecto do arrendamento é unicamente o local de negocio, o rendemento considerarase procedente do capital inmobiliario.

• Rendementos procedentes do subarrendamento percibido polo subarrendador

Teñen a consideración de rendementos do capital mobiliario os procedentes do subarrendamento que sexan percibidos polo subarrendador, sempre que non constitúan actividade económica. Os rendementos percibidos polo titular do inmoble ou do dereito real sobre o mesmo teñen a consideración de rendementos de capital inmobiliaria.

• Rendementos procedentes da cesión do dereito á explotación da imaxe

As cantidades percibidas polo contribuínte pola cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización, teñen a consideración de rendementos do capital mobiliario, non sendo que a cesión teña lugar no ámbito dunha actividade económica, en cuxo caso, cualifícase como rendemento da actividade económica.

Cando os rendementos se perciban por persoas ou sociedades cesionarias do dereito á explotación da imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización resulta aplicable o  réxime de imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe  cuxo comentario se realiza no Capítulo 10.

Lembre: os rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias que procedan de entidades vinculadas co contribuínte nos termos establecidos no artigo 18 da LIS que correspondan ao exceso do importe dos capitais propios cedidos á entidade vinculada respecto do resultado de multiplicar por tres os fondos propios, na parte que corresponda á participación do contribuínte, desta última, forman parte da base impoñible xeral.