Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Criterio xeral de imputación fiscal: principio da devindicación

Normativa: Arts.14.1b) Lei IRPF e 7 Regulamento IRPF ; 11.1 e 3.1º  LIS

A Lei do IRPF establece como principio inspirador básico nesta materia a remisión á normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades, sen prexuízo de determinadas especialidades contidas no propio Regulamento do imposto.

De acordo co artigo 11.1 da IS, o criterio xeral de imputación fiscal está constituído polo principio de devindicación, conforme ao cal os ingresos e gastos derivados das transaccións ou feitos económicos imputaranse ao período impositivo en que se produza a súa devindicación, de acordo coa normativa contable, con independencia da data do seu pagamento ou do seu cobramento, respectando a debida correlación entre uns e outros.