Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Outros sistemas de amortización

Outros sistemas de amortización son:

 • Segundo porcentaxe constante

  Normativa: Art. 5 Regulamento  IS

  Enténdese que a depreciación é efectiva cando sexa o resultado de aplicar unha porcentaxe constante sobre o valor pendente de amortización. A devandita porcentaxe constante determinarase ponderando o coeficiente de amortización  lineal obtido a partir do período de amortización segundo táboas de amortización oficialmente  aprobadas, polos seguintes coeficientes:

  • 1,5, se o elemento ten un período de amortización inferior a 5 anos. 

  • 2, se o elemento ten un período de amortización igual ou superior a 5 anos e inferior a 8 anos.

  • 2,5, se o elemento ten un período de amortización igual ou superior a 8 anos.

  A porcentaxe constante así determinado non poderá ser inferior ao 11 por 100.

  O importe pendente de amortizar no período impositivo en que se produza a conclusión da vida útil amortizarase no devandito período impositivo.

  Os edificios, mobiliario e efectos non poderán amortizarse mediante o método de amortización segundo porcentaxe constante.

  Este sistema de amortización regúlase no artigo ##1##5 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo.

 • Segundo números díxitos

  Normativa: Art. 6 Regulamento IS

  Enténdese que a depreciación é efectiva cando sexa o resultado de aplicar o método dos números díxitos.

  A suma de díxitos determinarase en función do período de amortización que poderá ser  calquera dos comprendidos entre o período máximo e o que se deduce do coeficiente de  amortización lineal máximo segundo a táboa de amortización oficialmente aprobada.

  Os edificios, o mobiliario e os efectos non poderán acollerse á amortización mediante números  díxitos.

  Este sistema de amortización regúlase no artigo ##1##6 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo.

 • Segundo Plan especial

  Normativa: Art. 7 Regulamento IS

  Axústese a un plan formulado polo contribuínte e aceptado pola Administración tributaria.

  As características condicións e requisitos establécense no artigo 7 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo.

 • Por xustificación da amortización

  Enténdese  que a depreciación é efectiva cando o contribuínte xustifique o seu importe.