Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Liberdade de amortización en elementos novos do activo material fixo. Réxime transitorio para as cantidades pendentes de aplicar a 31 de marzo de 2012

Normativa: disposición adicional  trixésima Lei IRPF e disposición transitoria décimo terceira  LIS

Ámbito de aplicación 

O réxime transitorio é aplicable polos contribuíntes do IRPF que a 31 de marzo de 2012  tivesen cantidades pendentes de aplicar polos seguintes investimentos que gozasen da  liberdade  de amortización da disposición adicional undécima do texto refundido da LIS

  • Investimentos realizados nos anos 2009 e 2010 ás que resulte aplicable a liberdade de  amortización con mantemento de emprego da disposición adicional undécima do   texto refundido da LIS , segundo redacción dada polo Real Decreto-lei 6/2010, do 9 de  abril, de medidas para o impulso da recuperación económica e o emprego (BOE do 13 de abril). 

  • Investimentos realizados desde o 1 de xaneiro de 2011 ata o 30 de marzo de 2012 ás  que resulte aplicable a liberdade de amortización sen mantemento de emprego da  disposición adicional undécima do texto refundido da LIS, segundo redacción dada polo  Real Decreto-lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e  liberalizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego (BOE do 3 de decembro). Este último réxime de liberdade de amortización tamén era aplicable aos investimentos realizados  entre o 3 de decembro de 2010 e o 31 de decembro de 2010 cando a entidade non cumprise  co requisito de mantemento do emprego.

Contido do réxime transitorio 

Os contribuíntes que, a 31 de marzo de 2012, non amortizasen na súa totalidade  o investimento realizado por este concepto poderán seguir aplicando as cantidades que teña  pendentes nas condicións e cos requisitos establecidos pola disposición adicional  undécima do texto refundido da LIS, segundo redacción dada polo Real Decreto-lei 6/2010,  do 9 de abril e polo Real Decreto-lei 13/2010. 

Límite na aplicación das cantidades pendentes

As cantidades pendentes de amortizar poderán aplicarse co límite do rendemento neto  positivo da actividade económica á que se afectasen os elementos patrimoniais  previos á dedución das cantidades pendentes e, se é o caso, á minoración do 5 por  100 por provisións e gastos de difícil xustificación prevista para a modalidade simplificada de  estimación directa. 

Importante : este límite tamén resulta aplicable aos investimentos realizados ata  o 31 de marzo de 2012 que correspondan a elementos novos encargados en virtude de  contratos de execución de obras ou proxectos de investimento cuxo período de execución, en  ambos os dous casos, requira un prazo superior a dous anos entre a data de encargo ou inicio do  investimento  e a data da súa posta a disposición ou en funcionamento, ás que resulte de  aplicación calquera dos réximes da liberdade de amortización da disposición  adicional undécima do texto refundido da LIS

Consecuencias de aplicación da liberdade de amortización na transmisión de elementos  patrimoniais 

A transmisión en 2022 de elementos patrimoniais que gozasen da liberdade de  amortización da disposición adicional undécima do texto refundido da LIS , ten dúas  consecuencias:

  1. No cálculo da ganancia ou perda patrimonial o valor de adquisición non se minorará  no importe das amortizacións fiscalmente deducidas que excedan de que fosen  fiscalmente deducibles de non haberse aplicado a liberdade de amortización.

    En relación co  cálculo da ganancia ou perda patrimonial de elementos afectos  á actividade véxase o Capítulo 11.

  2. O exceso entre o importe das amortizacións fiscalmente deducidas e o importe das  amortizacións  que fosen fiscalmente deducibles de non haberse aplicado aquela  terá, para o transmitente, a consideración de rendemento íntegro da actividade económica  no período impositivo en que se efectúe a transmisión.

    Véxase dentro do apartado "Ingresos íntegros computables" o que se indica sobre a transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización  neste  Capítulo 7 e a disposición adicional trixésima da Lei do IRPF.