Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

12. Provisións

Hai que diferenciar entre as modalidades (normal e simplificada) do método de estimación directa xa que esta última (a modalidade simplificada) ten para estes gastos un tratamento específico no IRPF.

Modalidade normal

Normativa: Art. 14 da LIS

Serán deducibles polo  concepto  de provisións os seguintes gastos:

  • Os correspondentes a actuacións ambientais cando se correspondan a un plan formulado polo contribuínte e aceptado pola Administración tributaria.

  • Os gastos inherentes aos riscos derivados das garantías de reparación e revisión serán deducibles ata o importe necesario para determinar un saldo da provisión non superior ao resultado de aplicar ás vendas con garantías vivas á conclusión do período impositivo a porcentaxe determinada pola proporción en que se achasen os gastos realizados para facer fronte ás garantías habidas no período impositivo e nos dous anteriores en relación coas  vendas  con garantías realizadas nos devanditos períodos impositivos. 

Esta mesma regra aplicarase ás dotacións para a cobertura de gastos accesorios por devolucións de vendas.

As entidades de nova creación tamén poderán deducir as dotacións comentadas anteriormente por riscos derivados das garantías de reparación e revisión, mediante a fixación da porcentaxe alí referida, respecto dos gastos e vendas realizadas nos períodos impositivos que houbesen transcorridos.

Non serán deducibles polo concepto de provisións os seguintes gastos:

• Os gastos por provisións e fondos internos para a cobertura de continxencias idénticas ou análogas ás que son obxecto do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (Art. 14.1 LIS).

Estes gastos serán fiscalmente deducibles no período impositivo en que se aboen as prestacións. 

• Os gastos relativos a retribucións a longo prazo ao persoal mediante sistemas de achega definida ou prestación definida (Art. 14.2 LIS).

Non obstante, serán deducibles as contribucións dos promotores de plans de pensións reguladas no texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, así como as realizadas a plans de previsión social empresarial. Igualmente serán deducibles as contribucións para a cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pensións.

Véxase o comentario sobre estas contribucións neste mesmo Capítulo dentro "Gastos de persoal".

• Os seguintes gastos asociados a provisións:

  1. Os derivados de obrigas implícitas ou tácitas.

  2. Os concernentes aos custos de cumprimento de contratos que excedan aos beneficios económicos que se esperan recibir dos mesmos.

  3. Os derivados de reestruturacións, agás se se refiren a obrigas legais ou contractuais e non meramente tácitas.

  4. Os relativos ao risco de devolucións de vendas.

  5. Os de persoal que se correspondan con pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución aos empregados, e satisfáganse en efectivo.

Importante: os gastos que, de conformidade cos dous apartados anteriores, non resultasen fiscalmente deducibles, integraranse na base impoñible do período impositivo en que aplíquese a provisión ou destínese o gasto á súa finalidade.

Modalidade simplificada

Normativa: Art. 30.2ª Regulamento  IRPF

O conxunto das provisións deducibles e os gastos de difícil xustificación cuantificaranse exclusivamente aplicando a porcentaxe do 5 por 100 sobre o rendemento neto positivo con carácter xeral (a diferenza positiva entre os ingresos íntegros e os demais gastos fiscalmente deducibles incluídas as amortizacións), excluído este concepto, sen que a contía resultante poida superar 2000 euros anuais.

A porcentaxe do 5 por 100 aplícase actividade por actividade, pero o importe máximo que se pode deducir o contribuínte en todas as súas actividades por este concepto non pode superar 2000 euros.

No suposto de tributación conxunta, o límite máximo de 2000 euros aplícase para todos membros da unidade familiar que determinen o rendemento neto por estimación directa simplificada.

No caso actividades desenvolvidas a través de entidades en réxime de atribución de rendas a dedución en concepto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación aplicarase individualmente por cada contribuínte ou socio, herdeiro, comuneiro ou partícipe sobre o rendemento neto da actividade económica que lle corresponde en función da súa porcentaxe de participación na entidade, aplicandose o límite de 2000 euros sobre a devandita cantidade. Agora ben, se o contribuínte desenvolve outras actividades económicas en estimación directa simplificada, o límite de 2000 euros aplicarase á suma das deducións correspondentes a cada unha das devanditas actividades, reducindose o exceso de forma proporcional ao rendemento neto de cada unha delas .

Importante: a porcentaxe do 5 por 100 en concepto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación é incompatible coa aplicación da redución polo exercicio de determinadas actividades económicas contempladas no artigo 32.2.1º da Lei do   IRPF e 26.1 do Regulamento do citado imposto, que máis adiante coméntase. En consecuencia, cando o contribuínte opte por aplicar a citada redución non resultará aplicable a porcentaxe do 5 por 100 e á inversa.