Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b. Reparacións e conservación

Considéranse gastos de conservación e reparación do activo material afecto:

  • Os efectuados regularmente coa finalidade de manter o uso normal dos bens materiais.

  • Os de substitución de elementos non susceptibles de amortización e cuxa inutilización sexa consecuencia do funcionamento ou uso normal dos bens en que estean integrados.

  • Os de adaptación ou readaptación de elementos materiais do inmobilizado, cando non supoñan incremento do seu valor ou capacidade produtiva.

Non se considerarán gastos de conservación ou reparación, os que supoñan ampliación ou mellora do activo material e sexan, polo tanto, amortizables.

Véxase ao respecto a Resolución do 1 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se ditan normas de rexistro e valoración do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias (BOE do 8 de marzo).